Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Este cunoscut tuturor faptul că...
Je obecně známým faktem, že...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Trecând din nou în revistă factorii...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
O temă recurentă in domeniul...este...
Přetrvávající otázka v...je...
Johtoajatusten esittely
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Această lucrare explorează cauzele...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorii mai multor studii recente au propus...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Našim cílem je...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Prin definiție, ... înseamnă...
Podle definice...znamená...
Tietyn termin määrittely
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tietyn termin määrittely
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Je důležité si ujasnit definici...
Tietyn termin määrittely
Termenul...se referă la...
Termín...odkazuje na...
Tietyn termin määrittely
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Podle... je definován/a jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...este înțeles ca...
...se obecně rozumí...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Este important să accentuăm...
Je důležité zdůraznit...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Atenţia noastră este acum asupra...
Zaměřujeme se na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ceea ce vrem să spunem este...
To, co máme na mysli, je...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Bylo navrhnuto několik definic.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Tato vysvětlení vychází z...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Urmând..., experții au demonstrat că...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Päähypoteesin esittely
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Päähypoteesin esittely
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Päähypoteesin esittely
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Päähypoteesin esittely
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Päähypoteesin esittely
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen