Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Este cunoscut tuturor faptul că...
Det är ett välkänt faktum att ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
En hel del skrivs och sägs om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Det är idag allmänt accepterat att...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Trecând din nou în revistă factorii...
Vi granskar därefter de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
O temă recurentă in domeniul...este...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Johtoajatusten esittely
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Această lucrare explorează cauzele...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorii mai multor studii recente au propus...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Syftet är att ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Prin definiție, ... înseamnă...
… betyder per definition …
Tietyn termin määrittely
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tietyn termin määrittely
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Tietyn termin määrittely
Termenul...se referă la...
Termen ... hänvisar till ...
Tietyn termin määrittely
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Enligt ... definieras ... som ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...este înțeles ca...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Este important să accentuăm...
Det är viktigt att understryka ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Atenţia noastră este acum asupra...
Vårt fokus ligger på ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ceea ce vrem să spunem este...
Vad vi menar med detta är att ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Flera förklaringar har erbjudits.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Urmând..., experții au demonstrat că...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Päähypoteesin esittely
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Päähypoteesin esittely
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Päähypoteesin esittely
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Päähypoteesin esittely
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Päähypoteesin esittely
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen