Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
C'est un fait bien connu que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
On a beaucoup parlé et écrit sur...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
De nos jours, il est convenu que...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Nous analyserons ensuite les points...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un thème récurrent est...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Johtoajatusten esittely
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Ce travail explore les causes de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Notre but est de...
Amacımız ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Par définition... signifie...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Tietyn termin määrittely
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Tietyn termin määrittely
Il est important d'être clair quant à la définition de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Tietyn termin määrittely
Le terme... fait référence à...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Tietyn termin määrittely
La norme veut que... soit défini en tant que...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Selon..., ...est défini en tant que...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...est communément compris comme...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Il est important de mettre en valeur...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Nous concentrons notre attention sur...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ce que nous entendons par là est que...
Demek istediğimiz şu ki ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Plusieurs explications ont été proposées.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Ces explications trouvent leur origine dans...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Päähypoteesin esittely
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Päähypoteesin esittely
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Päähypoteesin esittely
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Päähypoteesin esittely
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Päähypoteesin esittely
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen