Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
C'est un fait bien connu que...
Je obecně známým faktem, že...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
De nos jours, il est convenu que...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Nous analyserons ensuite les points...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un thème récurrent est...
Přetrvávající otázka v...je...
Johtoajatusten esittely
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Ce travail explore les causes de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Notre but est de...
Našim cílem je...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Par définition... signifie...
Podle definice...znamená...
Tietyn termin määrittely
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tietyn termin määrittely
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Je důležité si ujasnit definici...
Tietyn termin määrittely
Le terme... fait référence à...
Termín...odkazuje na...
Tietyn termin määrittely
La norme veut que... soit défini en tant que...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Selon..., ...est défini en tant que...
Podle... je definován/a jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...est communément compris comme...
...se obecně rozumí...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Il est important de mettre en valeur...
Je důležité zdůraznit...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Nous concentrons notre attention sur...
Zaměřujeme se na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ce que nous entendons par là est que...
To, co máme na mysli, je...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Plusieurs explications ont été proposées.
Bylo navrhnuto několik definic.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Ces explications trouvent leur origine dans...
Tato vysvětlení vychází z...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Päähypoteesin esittely
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Päähypoteesin esittely
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Päähypoteesin esittely
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Päähypoteesin esittely
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Päähypoteesin esittely
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen