Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
C'est un fait bien connu que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
On a beaucoup parlé et écrit sur...
En hel del skrivs och sägs om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
De nos jours, il est convenu que...
Det är idag allmänt accepterat att...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Nous analyserons ensuite les points...
Vi granskar därefter de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un thème récurrent est...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Johtoajatusten esittely
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Ce travail explore les causes de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Notre but est de...
Syftet är att ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Par définition... signifie...
… betyder per definition …
Tietyn termin määrittely
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tietyn termin määrittely
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Tietyn termin määrittely
Le terme... fait référence à...
Termen ... hänvisar till ...
Tietyn termin määrittely
La norme veut que... soit défini en tant que...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Selon..., ...est défini en tant que...
Enligt ... definieras ... som ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...est communément compris comme...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Il est important de mettre en valeur...
Det är viktigt att understryka ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Nous concentrons notre attention sur...
Vårt fokus ligger på ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ce que nous entendons par là est que...
Vad vi menar med detta är att ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Plusieurs explications ont été proposées.
Flera förklaringar har erbjudits.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Ces explications trouvent leur origine dans...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Päähypoteesin esittely
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Päähypoteesin esittely
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Päähypoteesin esittely
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Päähypoteesin esittely
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Päähypoteesin esittely
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen