Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
C'est un fait bien connu que...
Het is een welbekend feit dat ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
De nos jours, il est convenu que...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Nous analyserons ensuite les points...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un thème récurrent est...
Een vast onderwerp in ... is ...
Johtoajatusten esittely
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Ce travail explore les causes de...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Notre but est de...
Ons doel is, ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Par définition... signifie...
Volgens de definitie betekent ... ...
Tietyn termin määrittely
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Tietyn termin määrittely
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Tietyn termin määrittely
Le terme... fait référence à...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Tietyn termin määrittely
La norme veut que... soit défini en tant que...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Selon..., ...est défini en tant que...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...est communément compris comme...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Il est important de mettre en valeur...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Nous concentrons notre attention sur...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Ce que nous entendons par là est que...
Daarmee bedoelen we ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Plusieurs explications ont été proposées.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Ces explications trouvent leur origine dans...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Päähypoteesin esittely
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Päähypoteesin esittely
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Päähypoteesin esittely
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Päähypoteesin esittely
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Päähypoteesin esittely
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen