Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para responder esta questão deve-se observar...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Wiele się mówi i pisze o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Przyjęło się twierdzić, że...
É consenso geral que...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Analisa-se agora os fatores...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Esta análise visa identificar...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Stałym tematem w...jest...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Johtoajatusten esittely
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Praca ta bada przyczyny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Naszym celem jest...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Z definicji... wynika...
Por definição, ... significa...
Tietyn termin määrittely
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Tietyn termin määrittely
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
É importante deixar claro a definição de...
Tietyn termin määrittely
Termin...odnosi się do...
O termo...refere-se à/ao...
Tietyn termin määrittely
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Według... , jest zdefiniowany jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...jest powszechnie rozumiany jako...
...geralmente significa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Należy podkreślić,...
É importante enfatizar que...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Skupiając się na...
O foco é em/no/na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Mam na myśli, że...
O que se quer dizer é...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Diversas explicações foram dadas.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Päähypoteesin esittely
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Päähypoteesin esittely
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Päähypoteesin esittely
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Päähypoteesin esittely
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Päähypoteesin esittely
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...encontrou significante correlação entre...e...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen