Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Yleinen johdanto tutkielmaan
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
众所周知...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Wiele się mówi i pisze o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Przyjęło się twierdzić, że...
如今,大家普遍认为...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
我们审视...等方面。
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
在此分析基础上,我们论证...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Stałym tematem w...jest...
在...领域,学者们普遍认为...
Johtoajatusten esittely
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Praca ta bada przyczyny...
这项研究探寻...的原因
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
近期相关研究的作者建议...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Naszym celem jest...
我们的目的是...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Z definicji... wynika...
根据定义,...的意思是...
Tietyn termin määrittely
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Tietyn termin määrittely
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
明确...的定义很重要
Tietyn termin määrittely
Termin...odnosi się do...
术语...指...
Tietyn termin määrittely
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Według... , jest zdefiniowany jako...
根据...,...被定义为...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...jest powszechnie rozumiany jako...
...普遍被认为是指...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
提到...,通常我们想到的是...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Należy podkreślić,...
强调...很重要
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Skupiając się na...
我们的关注点在...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最后,我们应该明确对...的定义
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Mam na myśli, że...
我们的意思是...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
就此可以提供几种解释。
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
根据...,其他学者认为...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Päähypoteesin esittely
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Päähypoteesin esittely
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Päähypoteesin esittely
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Päähypoteesin esittely
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Päähypoteesin esittely
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究表明多种因素与...相关
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...发现...和...存在重要关联
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen