Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ya es bien sabido que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Wiele się mówi i pisze o...
Mucho se ha escrito sobre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Przyjęło się twierdzić, że...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Examinaremos los factores...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Stałym tematem w...jest...
Un tema persistente en... es...
Johtoajatusten esittely
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Praca ta bada przyczyny...
Esta investigación explora las causas de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Naszym celem jest...
Tenemos como propósito...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Z definicji... wynika...
...es por definición...
Tietyn termin määrittely
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tietyn termin määrittely
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Es importante entender correctamente la definición de...
Tietyn termin määrittely
Termin...odnosi się do...
El término... se refiere a...
Tietyn termin määrittely
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Według... , jest zdefiniowany jako...
De acuerdo con..., ... se define como...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...jest powszechnie rozumiany jako...
... se entiende como...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Należy podkreślić,...
Es importante enfatizar...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Skupiając się na...
Nuestro punto de enfoque será...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Mam na myśli, że...
Queremos decir...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Päähypoteesin esittely
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Päähypoteesin esittely
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Päähypoteesin esittely
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Päähypoteesin esittely
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Päähypoteesin esittely
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen