Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Yleinen johdanto tutkielmaan
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
It is a well-known fact that…
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Wiele się mówi i pisze o...
A great deal is being written and said about…
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Przyjęło się twierdzić, że...
It is generally agreed today that…
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
We then review the factors…
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
We build on this analysis to identify…
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Stałym tematem w...jest...
A persistent theme in...is…
Johtoajatusten esittely
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Praca ta bada przyczyny...
This research explores the causes of…
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
The authors of more recent studies have proposed that…
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Naszym celem jest...
Our purpose is to…
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Z definicji... wynika...
By definition… means…
Tietyn termin määrittely
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tietyn termin määrittely
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
It is important to be clear about the definition of…
Tietyn termin määrittely
Termin...odnosi się do...
The term… refers to…
Tietyn termin määrittely
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
The standard model suggests that… can be defined as…
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Według... , jest zdefiniowany jako...
According to..., …is defined as…
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...jest powszechnie rozumiany jako...
…is commonly understood to mean…
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Two brief examples might clarify this concept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Należy podkreślić,...
It is important to emphasize…
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Skupiając się na...
Our focus is on…
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Finally, we should clarify our definition of…
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Mam na myśli, że...
What we mean is that…
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Several explanations have been offered.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Following..., scholars have argued that …
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Päähypoteesin esittely
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Päähypoteesin esittely
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Päähypoteesin esittely
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Päähypoteesin esittely
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Päähypoteesin esittely
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...found a significant correlation between… and…
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen