Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Yleinen johdanto tutkielmaan
Para responder esta questão deve-se observar...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Muito já foi escrito/ dito sobre...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
É consenso geral que...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Analisa-se agora os fatores...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Esta análise visa identificar...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Um tópico/ assunto frequente em...é...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Johtoajatusten esittely
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Amacımız ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Por definição, ... significa...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Tietyn termin määrittely
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Tietyn termin määrittely
É importante deixar claro a definição de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Tietyn termin määrittely
O termo...refere-se à/ao...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Tietyn termin määrittely
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
De acordo com...,...é definido(a) como...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...geralmente significa...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
É importante enfatizar que...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
O foco é em/no/na...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
O que se quer dizer é...
Demek istediğimiz şu ki ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Diversas explicações foram dadas.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Päähypoteesin esittely
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Päähypoteesin esittely
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Päähypoteesin esittely
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Päähypoteesin esittely
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Päähypoteesin esittely
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...encontrou significante correlação entre...e...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen