Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Para responder esta questão deve-se observar...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Je obecně známým faktem, že...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
É consenso geral que...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Analisa-se agora os fatores...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Esta análise visa identificar...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Přetrvávající otázka v...je...
Johtoajatusten esittely
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Našim cílem je...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Por definição, ... significa...
Podle definice...znamená...
Tietyn termin määrittely
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tietyn termin määrittely
É importante deixar claro a definição de...
Je důležité si ujasnit definici...
Tietyn termin määrittely
O termo...refere-se à/ao...
Termín...odkazuje na...
Tietyn termin määrittely
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
De acordo com...,...é definido(a) como...
Podle... je definován/a jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...geralmente significa...
...se obecně rozumí...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
É importante enfatizar que...
Je důležité zdůraznit...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
O foco é em/no/na...
Zaměřujeme se na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
O que se quer dizer é...
To, co máme na mysli, je...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Diversas explicações foram dadas.
Bylo navrhnuto několik definic.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Tato vysvětlení vychází z...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Päähypoteesin esittely
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Päähypoteesin esittely
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Päähypoteesin esittely
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Päähypoteesin esittely
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Päähypoteesin esittely
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...encontrou significante correlação entre...e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen