Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Para responder esta questão deve-se observar...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
On tunnettu tosiasia, että...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
É consenso geral que...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Analisa-se agora os fatores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Esta análise visa identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Itsepintainen perusajatus... on...
Johtoajatusten esittely
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Tarkoituksemme on...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Por definição, ... significa...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Tietyn termin määrittely
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Tietyn termin määrittely
É importante deixar claro a definição de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Tietyn termin määrittely
O termo...refere-se à/ao...
Termi... viittaa...
Tietyn termin määrittely
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
De acordo com...,...é definido(a) como...
...mukaan ... määritellään...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...geralmente significa...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
É importante enfatizar que...
On tärkeää painottaa...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
O foco é em/no/na...
Keskitymme...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
O que se quer dizer é...
Tarkoitamme tällä, että...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Diversas explicações foram dadas.
Useita selityksiä on tarjottu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Nämä selitykset kumpuavat...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Päähypoteesin esittely
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Päähypoteesin esittely
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Päähypoteesin esittely
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Päähypoteesin esittely
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Päähypoteesin esittely
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...encontrou significante correlação entre...e...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen