Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Para responder esta questão deve-se observar...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Muito já foi escrito/ dito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
É consenso geral que...
Det är idag allmänt accepterat att...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Analisa-se agora os fatores...
Vi granskar därefter de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Esta análise visa identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Johtoajatusten esittely
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Syftet är att ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Por definição, ... significa...
… betyder per definition …
Tietyn termin määrittely
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tietyn termin määrittely
É importante deixar claro a definição de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Tietyn termin määrittely
O termo...refere-se à/ao...
Termen ... hänvisar till ...
Tietyn termin määrittely
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
De acordo com...,...é definido(a) como...
Enligt ... definieras ... som ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...geralmente significa...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
É importante enfatizar que...
Det är viktigt att understryka ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
O foco é em/no/na...
Vårt fokus ligger på ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
O que se quer dizer é...
Vad vi menar med detta är att ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Diversas explicações foram dadas.
Flera förklaringar har erbjudits.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Päähypoteesin esittely
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Päähypoteesin esittely
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Päähypoteesin esittely
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Päähypoteesin esittely
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Päähypoteesin esittely
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...encontrou significante correlação entre...e...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen