Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Det er et velkendt faktum at...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Et vedvarende emne i...er...
Johtoajatusten esittely
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Ο σκοπός μας είναι...
Vores formål er at...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Ved definition...betyder...
Tietyn termin määrittely
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Tietyn termin määrittely
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Tietyn termin määrittely
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termet... henviser til...
Tietyn termin määrittely
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Ifølge..., defineres...som...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...forståes sædvanligvis som...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Det er vigtigt at understrege...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Vores fokus er på...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Με αυτό εννοούμε ότι...
Hvad vi mener er at...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Päähypoteesin esittely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Päähypoteesin esittely
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Päähypoteesin esittely
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Päähypoteesin esittely
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Päähypoteesin esittely
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen