Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Johtoajatusten esittely
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Ο σκοπός μας είναι...
Unsere Intention ist, ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Tietyn termin määrittely
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Tietyn termin määrittely
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Tietyn termin määrittely
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Tietyn termin määrittely
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Με αυτό εννοούμε ότι...
Damit meinen wir...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Päähypoteesin esittely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Päähypoteesin esittely
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Päähypoteesin esittely
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Päähypoteesin esittely
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Päähypoteesin esittely
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen