Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Είναι πλέον γνωστό ότι...
C'est un fait bien connu que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
De nos jours, il est convenu que...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Nous analyserons ensuite les points...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Un thème récurrent est...
Johtoajatusten esittely
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Ce travail explore les causes de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Ο σκοπός μας είναι...
Notre but est de...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Par définition... signifie...
Tietyn termin määrittely
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Tietyn termin määrittely
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Tietyn termin määrittely
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Le terme... fait référence à...
Tietyn termin määrittely
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Selon..., ...est défini en tant que...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...est communément compris comme...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Il est important de mettre en valeur...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Nous concentrons notre attention sur...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Με αυτό εννοούμε ότι...
Ce que nous entendons par là est que...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Plusieurs explications ont été proposées.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Päähypoteesin esittely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Päähypoteesin esittely
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Päähypoteesin esittely
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Päähypoteesin esittely
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Päähypoteesin esittely
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen