Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Het is een welbekend feit dat ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Een vast onderwerp in ... is ...
Johtoajatusten esittely
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Ο σκοπός μας είναι...
Ons doel is, ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Volgens de definitie betekent ... ...
Tietyn termin määrittely
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Tietyn termin määrittely
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Tietyn termin määrittely
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Tietyn termin määrittely
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Με αυτό εννοούμε ότι...
Daarmee bedoelen we ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Päähypoteesin esittely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Päähypoteesin esittely
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Päähypoteesin esittely
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Päähypoteesin esittely
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Päähypoteesin esittely
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen