Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Yleinen johdanto tutkielmaan
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Het is een welbekend feit dat ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Een vast onderwerp in ... is ...
Johtoajatusten esittely
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
저희의 목적은 ... 입니다.
Ons doel is, ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Volgens de definitie betekent ... ...
Tietyn termin määrittely
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Tietyn termin määrittely
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Tietyn termin määrittely
... 단어는 ...를 의미합니다.
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Tietyn termin määrittely
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Daarmee bedoelen we ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
여러 설명들이 제공되었습니다.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Päähypoteesin esittely
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Päähypoteesin esittely
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Päähypoteesin esittely
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Päähypoteesin esittely
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Päähypoteesin esittely
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen