Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Yleinen johdanto tutkielmaan
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
これは周知の事実だが、・・・
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
・・・・と言われているが、・・・
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
・・・・という事実について検討すると、・・・
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Johtoajatusten esittely
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
最近では・・・・と言われているが、
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
私たちの目的は・・・・
Ο σκοπός μας είναι...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Tietyn termin määrittely
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Tietyn termin määrittely
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Tietyn termin määrittely
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Tietyn termin määrittely
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
・・・・を強調することは重要である。
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
私たちは・・・・に重点を置いている。
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
私たちが意味しているのは・・・・
Με αυτό εννοούμε ότι...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
複数の例が見受けられる。
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Päähypoteesin esittely
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Päähypoteesin esittely
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Päähypoteesin esittely
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Päähypoteesin esittely
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Päähypoteesin esittely
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen