Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Yleinen johdanto tutkielmaan
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Tale tematica è stata lungamente discussa...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Seppure è unanime che...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un tema ricorrente parlando di... è...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Johtoajatusten esittely
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Questa ricerca esplora le cause di...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Il mio obiettivo è quello di...
Amacımız ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Tietyn termin määrittely
In questo contesto il termine indica...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Tietyn termin määrittely
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Tietyn termin määrittely
Il termine... si riferisce a...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Tietyn termin määrittely
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Secondo... il termine assume il significato di...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...indica generalmente...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
È importante enfatizzare...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Ci concentreremo su...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
In conclusione è necessario definire il significato di...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Quello che si intende dire con questo è che...
Demek istediğimiz şu ki ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Päähypoteesin esittely
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Päähypoteesin esittely
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Päähypoteesin esittely
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Päähypoteesin esittely
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Päähypoteesin esittely
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen