Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Je obecně známým faktem, že...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Seppure è unanime che...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un tema ricorrente parlando di... è...
Přetrvávající otázka v...je...
Johtoajatusten esittely
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Questa ricerca esplora le cause di...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Il mio obiettivo è quello di...
Našim cílem je...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Podle definice...znamená...
Tietyn termin määrittely
In questo contesto il termine indica...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tietyn termin määrittely
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Je důležité si ujasnit definici...
Tietyn termin määrittely
Il termine... si riferisce a...
Termín...odkazuje na...
Tietyn termin määrittely
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Secondo... il termine assume il significato di...
Podle... je definován/a jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...indica generalmente...
...se obecně rozumí...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
È importante enfatizzare...
Je důležité zdůraznit...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Ci concentreremo su...
Zaměřujeme se na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
In conclusione è necessario definire il significato di...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Quello che si intende dire con questo è che...
To, co máme na mysli, je...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Bylo navrhnuto několik definic.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Tato vysvětlení vychází z...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Päähypoteesin esittely
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Päähypoteesin esittely
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Päähypoteesin esittely
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Päähypoteesin esittely
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Päähypoteesin esittely
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen