Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
On tunnettu tosiasia, että...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Seppure è unanime che...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un tema ricorrente parlando di... è...
Itsepintainen perusajatus... on...
Johtoajatusten esittely
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Questa ricerca esplora le cause di...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Il mio obiettivo è quello di...
Tarkoituksemme on...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Tietyn termin määrittely
In questo contesto il termine indica...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Tietyn termin määrittely
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Tietyn termin määrittely
Il termine... si riferisce a...
Termi... viittaa...
Tietyn termin määrittely
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Secondo... il termine assume il significato di...
...mukaan ... määritellään...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...indica generalmente...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
È importante enfatizzare...
On tärkeää painottaa...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Ci concentreremo su...
Keskitymme...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
In conclusione è necessario definire il significato di...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Quello che si intende dire con questo è che...
Tarkoitamme tällä, että...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Useita selityksiä on tarjottu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Nämä selitykset kumpuavat...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Päähypoteesin esittely
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Päähypoteesin esittely
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Päähypoteesin esittely
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Päähypoteesin esittely
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Päähypoteesin esittely
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen