Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Det är ett välkänt faktum att ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Tale tematica è stata lungamente discussa...
En hel del skrivs och sägs om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Seppure è unanime che...
Det är idag allmänt accepterat att...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Vi granskar därefter de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un tema ricorrente parlando di... è...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Johtoajatusten esittely
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Questa ricerca esplora le cause di...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Il mio obiettivo è quello di...
Syftet är att ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
… betyder per definition …
Tietyn termin määrittely
In questo contesto il termine indica...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tietyn termin määrittely
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Tietyn termin määrittely
Il termine... si riferisce a...
Termen ... hänvisar till ...
Tietyn termin määrittely
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Secondo... il termine assume il significato di...
Enligt ... definieras ... som ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...indica generalmente...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
È importante enfatizzare...
Det är viktigt att understryka ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Ci concentreremo su...
Vårt fokus ligger på ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
In conclusione è necessario definire il significato di...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Quello che si intende dire con questo è che...
Vad vi menar med detta är att ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Flera förklaringar har erbjudits.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Päähypoteesin esittely
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Päähypoteesin esittely
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Päähypoteesin esittely
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Päähypoteesin esittely
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Päähypoteesin esittely
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen