Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Wiele się mówi i pisze o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Seppure è unanime che...
Przyjęło się twierdzić, że...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un tema ricorrente parlando di... è...
Stałym tematem w...jest...
Johtoajatusten esittely
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Questa ricerca esplora le cause di...
Praca ta bada przyczyny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Il mio obiettivo è quello di...
Naszym celem jest...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Z definicji... wynika...
Tietyn termin määrittely
In questo contesto il termine indica...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tietyn termin määrittely
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Tietyn termin määrittely
Il termine... si riferisce a...
Termin...odnosi się do...
Tietyn termin määrittely
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Secondo... il termine assume il significato di...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...indica generalmente...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
È importante enfatizzare...
Należy podkreślić,...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Ci concentreremo su...
Skupiając się na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
In conclusione è necessario definire il significato di...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Quello che si intende dire con questo è che...
Mam na myśli, że...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Päähypoteesin esittely
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Päähypoteesin esittely
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Päähypoteesin esittely
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Päähypoteesin esittely
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Päähypoteesin esittely
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen