Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Yleinen johdanto tutkielmaan
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Het is een welbekend feit dat ...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Een vast onderwerp in ... is ...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Johtoajatusten esittely
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Ons doel is, ...
Amacımız ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Volgens de definitie betekent ... ...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Tietyn termin määrittely
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Tietyn termin määrittely
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Tietyn termin määrittely
Het begrip ... heeft betrekking op ...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Tietyn termin määrittely
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Onze aandacht is gevestigd op ...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Daarmee bedoelen we ...
Demek istediğimiz şu ki ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Päähypoteesin esittely
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Päähypoteesin esittely
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Päähypoteesin esittely
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Päähypoteesin esittely
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Päähypoteesin esittely
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen