Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Het is een welbekend feit dat ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
En hel del skrivs och sägs om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Det är idag allmänt accepterat att...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Vi granskar därefter de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Een vast onderwerp in ... is ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Johtoajatusten esittely
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Ons doel is, ...
Syftet är att ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Volgens de definitie betekent ... ...
… betyder per definition …
Tietyn termin määrittely
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tietyn termin määrittely
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Tietyn termin määrittely
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termen ... hänvisar till ...
Tietyn termin määrittely
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Enligt ... definieras ... som ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... wordt in het algemeen opgevat als ...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Det är viktigt att understryka ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vårt fokus ligger på ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Daarmee bedoelen we ...
Vad vi menar med detta är att ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Flera förklaringar har erbjudits.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Päähypoteesin esittely
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Päähypoteesin esittely
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Päähypoteesin esittely
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Päähypoteesin esittely
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Päähypoteesin esittely
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen