Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Het is een welbekend feit dat ...
C'est un fait bien connu que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
De nos jours, il est convenu que...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Nous analyserons ensuite les points...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Een vast onderwerp in ... is ...
Un thème récurrent est...
Johtoajatusten esittely
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Ce travail explore les causes de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Ons doel is, ...
Notre but est de...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Volgens de definitie betekent ... ...
Par définition... signifie...
Tietyn termin määrittely
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Tietyn termin määrittely
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Tietyn termin määrittely
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Le terme... fait référence à...
Tietyn termin määrittely
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Selon..., ...est défini en tant que...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...est communément compris comme...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Il est important de mettre en valeur...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Onze aandacht is gevestigd op ...
Nous concentrons notre attention sur...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Daarmee bedoelen we ...
Ce que nous entendons par là est que...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Plusieurs explications ont été proposées.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Päähypoteesin esittely
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Päähypoteesin esittely
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Päähypoteesin esittely
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Päähypoteesin esittely
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Päähypoteesin esittely
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen