Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Het is een welbekend feit dat ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Seppure è unanime che...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Een vast onderwerp in ... is ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Johtoajatusten esittely
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Questa ricerca esplora le cause di...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Ons doel is, ...
Il mio obiettivo è quello di...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Volgens de definitie betekent ... ...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Tietyn termin määrittely
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
In questo contesto il termine indica...
Tietyn termin määrittely
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Tietyn termin määrittely
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Il termine... si riferisce a...
Tietyn termin määrittely
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Secondo... il termine assume il significato di...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...indica generalmente...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
È importante enfatizzare...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Onze aandacht is gevestigd op ...
Ci concentreremo su...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
In conclusione è necessario definire il significato di...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Daarmee bedoelen we ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Päähypoteesin esittely
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Päähypoteesin esittely
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Päähypoteesin esittely
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen