Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Ya es bien sabido que...
On tunnettu tosiasia, että...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Mucho se ha escrito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Examinaremos los factores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Un tema persistente en... es...
Itsepintainen perusajatus... on...
Johtoajatusten esittely
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Esta investigación explora las causas de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tenemos como propósito...
Tarkoituksemme on...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

...es por definición...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Tietyn termin määrittely
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Tietyn termin määrittely
Es importante entender correctamente la definición de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Tietyn termin määrittely
El término... se refiere a...
Termi... viittaa...
Tietyn termin määrittely
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
De acuerdo con..., ... se define como...
...mukaan ... määritellään...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... se entiende como...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Es importante enfatizar...
On tärkeää painottaa...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Nuestro punto de enfoque será...
Keskitymme...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Queremos decir...
Tarkoitamme tällä, että...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Se han ofrecido varias explicaciones...
Useita selityksiä on tarjottu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Nämä selitykset kumpuavat...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Päähypoteesin esittely
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Päähypoteesin esittely
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Päähypoteesin esittely
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Päähypoteesin esittely
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Päähypoteesin esittely
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
X encontró una relación significativa entre... y ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen