Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Yleinen johdanto tutkielmaan
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
It is a well-known fact that…
Közismert tény, miszerint...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
A great deal is being written and said about…
Rengeteg anyag szól arról...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
It is generally agreed today that…
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
We then review the factors…
Utána áttekintjük a tényezőket...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We build on this analysis to identify…
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A persistent theme in...is…
A...egy állandó téma a ...-ban.
Johtoajatusten esittely
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
This research explores the causes of…
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
The authors of more recent studies have proposed that…
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Our purpose is to…
A célunk, hogy...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

By definition… means…
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Tietyn termin määrittely
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Tietyn termin määrittely
It is important to be clear about the definition of…
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Tietyn termin määrittely
The term… refers to…
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Tietyn termin määrittely
The standard model suggests that… can be defined as…
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
According to..., …is defined as…
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…is commonly understood to mean…
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
What we usually have in mind when we talk about… is…
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Two brief examples might clarify this concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
It is important to emphasize…
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Our focus is on…
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Finally, we should clarify our definition of…
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
What we mean is that…
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Several explanations have been offered.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
We can characterize these explanations as being rooted in…
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Following..., scholars have argued that …
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Päähypoteesin esittely
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Päähypoteesin esittely
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Päähypoteesin esittely
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Päähypoteesin esittely
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Päähypoteesin esittely
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...found a significant correlation between… and…
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen