Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Yleinen johdanto tutkielmaan
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
It is a well-known fact that…
Je obecně známým faktem, že...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
A great deal is being written and said about…
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
It is generally agreed today that…
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
We then review the factors…
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We build on this analysis to identify…
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A persistent theme in...is…
Přetrvávající otázka v...je...
Johtoajatusten esittely
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
This research explores the causes of…
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
The authors of more recent studies have proposed that…
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Our purpose is to…
Našim cílem je...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

By definition… means…
Podle definice...znamená...
Tietyn termin määrittely
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tietyn termin määrittely
It is important to be clear about the definition of…
Je důležité si ujasnit definici...
Tietyn termin määrittely
The term… refers to…
Termín...odkazuje na...
Tietyn termin määrittely
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
According to..., …is defined as…
Podle... je definován/a jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…is commonly understood to mean…
...se obecně rozumí...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
What we usually have in mind when we talk about… is…
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Two brief examples might clarify this concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
It is important to emphasize…
Je důležité zdůraznit...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Our focus is on…
Zaměřujeme se na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Finally, we should clarify our definition of…
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
What we mean is that…
To, co máme na mysli, je...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Several explanations have been offered.
Bylo navrhnuto několik definic.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tato vysvětlení vychází z...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Following..., scholars have argued that …
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Päähypoteesin esittely
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Päähypoteesin esittely
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Päähypoteesin esittely
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Päähypoteesin esittely
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Päähypoteesin esittely
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...found a significant correlation between… and…
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen