Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Yleinen johdanto tutkielmaan
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
It is a well-known fact that…
On tunnettu tosiasia, että...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
A great deal is being written and said about…
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
It is generally agreed today that…
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
We then review the factors…
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We build on this analysis to identify…
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A persistent theme in...is…
Itsepintainen perusajatus... on...
Johtoajatusten esittely
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
This research explores the causes of…
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
The authors of more recent studies have proposed that…
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Our purpose is to…
Tarkoituksemme on...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

By definition… means…
Määritelmältään...tarkoittaa...
Tietyn termin määrittely
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Tietyn termin määrittely
It is important to be clear about the definition of…
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Tietyn termin määrittely
The term… refers to…
Termi... viittaa...
Tietyn termin määrittely
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
According to..., …is defined as…
...mukaan ... määritellään...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…is commonly understood to mean…
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Two brief examples might clarify this concept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
It is important to emphasize…
On tärkeää painottaa...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Our focus is on…
Keskitymme...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Finally, we should clarify our definition of…
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
What we mean is that…
Tarkoitamme tällä, että...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Several explanations have been offered.
Useita selityksiä on tarjottu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
We can characterize these explanations as being rooted in…
Nämä selitykset kumpuavat...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Following..., scholars have argued that …
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Päähypoteesin esittely
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Päähypoteesin esittely
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Päähypoteesin esittely
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Päähypoteesin esittely
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Päähypoteesin esittely
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...found a significant correlation between… and…
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen