Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Yleinen johdanto tutkielmaan
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
It is a well-known fact that…
众所周知...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
A great deal is being written and said about…
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
It is generally agreed today that…
如今,大家普遍认为...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
We then review the factors…
我们审视...等方面。
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
We build on this analysis to identify…
在此分析基础上,我们论证...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
A persistent theme in...is…
在...领域,学者们普遍认为...
Johtoajatusten esittely
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
This research explores the causes of…
这项研究探寻...的原因
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
The authors of more recent studies have proposed that…
近期相关研究的作者建议...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Our purpose is to…
我们的目的是...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

By definition… means…
根据定义,...的意思是...
Tietyn termin määrittely
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
在这篇论文中,术语...的意思是...
Tietyn termin määrittely
It is important to be clear about the definition of…
明确...的定义很重要
Tietyn termin määrittely
The term… refers to…
术语...指...
Tietyn termin määrittely
The standard model suggests that… can be defined as…
根据标准模型,...可以被定义为...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
According to..., …is defined as…
根据...,...被定义为...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
…is commonly understood to mean…
...普遍被认为是指...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
What we usually have in mind when we talk about… is…
提到...,通常我们想到的是...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Two brief examples might clarify this concept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
It is important to emphasize…
强调...很重要
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Our focus is on…
我们的关注点在...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Finally, we should clarify our definition of…
最后,我们应该明确对...的定义
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
What we mean is that…
我们的意思是...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Several explanations have been offered.
就此可以提供几种解释。
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
We can characterize these explanations as being rooted in…
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Following..., scholars have argued that …
根据...,其他学者认为...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

The central question then becomes: how might… affect…?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Päähypoteesin esittely
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Päähypoteesin esittely
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Päähypoteesin esittely
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Päähypoteesin esittely
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Päähypoteesin esittely
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
研究表明多种因素与...相关
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...found a significant correlation between… and…
...发现...和...存在重要关联
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen