HU

terület {substantiivi}

volume_up
terület (myös: légtér, térség, felület, terep)
A függvénygörbe és az Y tengely közötti terület kirajzolása, a terület kiírása üzenetablakban.
Draw the area between the function and the y-axis and show the area in a message box.
A vonalon belüli terület az aktuális kitöltési színnel lesz kiszínezve.
The area within the lines will be filled with the current area color.
Ennek egyik példája a "kockázati terület” kifejezés helyettesítése a "prioritási terület” kifejezéssel.
One example is the replacement of the term 'risk area' with 'priority area'.
terület (myös: terep, háttér, tér, mező)
Az egyik ilyen terület a vízgazdálkodás területe, az árvízvédelemmel kiegészítve.
One of them is the field of water management, complete with flood control.
E tekintetben magam a politikai terület tiszteletben tartását pártolom.
On this matter I am in favour of respecting the field of politics.
- közösségi érdekük az energiastratégia és a mindenkori terület figyelembevételével,
- their Community interest taking account of energy strategy and the field under consideration,
terület (myös: birtok, vidék, táj, ország)
Az internet találkozóhely, ingyenes információk fóruma, egyfajta közös terület.
The Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Erdős hegyvidéki terület volt, forró nyarakkal és fagyos telekkel.
It was composed of hilly, wooded land, and had warm summers and hitter winters.
Ezen a bolygón szemmel láthatóan igen kevés a mezőgazdasági terület, legalábbis itt.
This planet appears to be only marginally agricultural land, at least here.
terület (myös: sarok, kanyar, kanyarulat, sarokvas)
Violet a mélyben a gyomos terület északkeleti sarkánál látta Candyt is.
Violet also saw Candy far below, at the northeast corner of the sprawling property.
A kiszögellés csúcsa veszélyes terület volt; ott minduntalan eltaláltak valakit az orvlövészek.
The corner of the salient was a dangerous spot; there had always been a toll of sniper casualties there.
Felosztja a munkalapot az aktív cella bal felső sarkánál, és a bal felső terület onnantól nem gördíthető.
Divides the sheet at the top left corner of the active cell and the area to the top left is no longer scrollable.
terület (myös: terep, alap, ok, tér)
Ezek közé tartozhatnak: sziklás talaj, pusztaság, mocsaras terület, és a "szarvas erdő" Skóciában.
This can include : stony ground, heath, moorland and deer forests in Scotland.
Új utakon kell járnunk, mert ez nem könnyű terület.
We have to tread new ground, because this is not an easy field.
Az egyik cél 2010-ig egy szabadkereskedelmi terület létrehozása, de ez is megállt.
One objective is the creation of a free trade area by 2010, but this, too, has ground to a halt.
terület (myös: lakás, rész, állás, tér)
Az internet találkozóhely, ingyenes információk fóruma, egyfajta közös terület.
The Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Amíg ez be nem következik, a terület nem más mint veszély- és balesetforrás.
In the meantime, this place was an accident waiting to happen.
Átkozottul nagy terület ez ahhoz, hogy hat ember lefedje.
This is one hell of a big place to cover with six men, fella.
terület (myös: kerület, körzet)
...you're in an entirely hostile district.
A KLX akarja felépíteni Stillwater Bayt, a terület pedig Mr. Moke Hancock megyei elöljáró körzetébe tartozik.
Moke's supervisor's district in Hancock County.
Ez azt is jelentené, hogy az adózás az a terület, ahol még mindig van tennivaló a belső piac teljes körű kihasználását illetően.
It would also mean that the tax domain is one where there is still work to be done to make the most of the internal market.
A leggyakrabban szóba hozott ország vagy földrajzi terület, úgy tűnik, Afganisztán, mintha csak egyfajta mércéje lenne az Európai Uniónak és az egész nemzetközi közösségnek.
The country or geographical location which has been mentioned most often seems to be Afghanistan, as if it were a test for the European Union and for the entire international community.
(a) a mérési hely jellemzése, beleértve a vizsgálati terület fizikai tulajdonságait; a hangforrás és minden visszaverő tárgy elhelyezkedését feltüntető ábra a mérési helyről;
( A ) DESCRIPTION OF THE MEASURING SITE , INCLUDING PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE TEST AREA ; DIAGRAM SHOWING THE LOCATION OF THE SOUND SOURCE AND ANY REFLECTING OBJECTS ON THE MEASURING SITE ;
A becslések szerint azonban az érintett terület valójában összesen körülbelül 50 000 km2-re terjed ki Ukrajna sok tartományában.
It is estimated, however, that the affected area may, in fact, include a total of around 50 000 km2 across many provinces in Ukraine.
A sorokat a kijelölt terület aktív oszlopaiban szereplő értékek szerint rendezi.
Sorts rows by the values in the active columns of the selected range.
Az oszlopokat a kijelölt terület aktív soraiban szereplő értékek szerint rendezi.
Sorts columns by the values in the active rows of the selected range.
Megjeleníti a jelenlegi cellára, a kijelölt cellatartományra vagy a terület nevére mutató hivatkozást.
Displays the reference for the current cell, the range of the selected cells, or the name of the area.
terület (myös: vidék)
A terület nem biztonságos, tele van tálibokkal, és ők megtették.
The region is not secure, but full of the Taliban, and they did it.
Nem hiszem, hogy bármi gond lenne, ugyanis tiszta a terület, arra nincsenek skák.
You should find no trouble; the region is free of Ska.
A Kashgarban kialakult helyzet és a város kulturális öröksége (Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület, Kína)
Situation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China)
Az európai versenyjog széles hatókörű, egyszersmind erősen szakosodott terület.
European competition law is both wide-ranging in scope and highly specialised.
A terület domborzati térképét kirajzoló képernyő is majdnem üres volt, de egész más ok miatt.
His terrain-mapping scope was almost blank, but for a completely different reason.
Ez az ellenőrzési hatáskörön kívül eső szürke terület is hatással van a költségvetési kiadásokra.
This is a grey area outside the scope of the control to which budgetary expenditure is subject.
És az utolsó szakasz a rendező-pályaudvart fogja körülölelni, ami a legnagyobb elhanyagolt terület Manhattanben.
And then the last section was going to go around the rail yards, which is the largest undeveloped site in Manhattan.
Ellenkező irányú oválisokban, kábé húsz mérföldes eltolódással fognak körözni a terület fölött, hogy radarjaik az égbolt lehető legnagyobb területét foghassák be egyidejűleg.
They would continue to orbit the area in counter-rotating ovals, offset about twenty miles apart, so that their radars would scan a greater section of sky at one time.
terület (myös: köz, űr, térköz, tér)
Az úton vagy ösvényen túl végtelennek tűnő terület volt.
Beyond the road or track lay heading towards what seemed infinite space.
Az új vonalak közti területet jelöld java terület névvel!
Label the space inside those new lines 'Jawa Preserve.'
Ez egy lidércnyomás, rengeteg épület, hatalmas terület, több szint.
It's a bloody nightmare, lots of buildings, lots of space, multilevel.
terület (myös: golyó, gömb, kör, szféra)
Az energia olyan terület, ahol az EU-nak és a tagállamoknak közös a hatásköre.
Energy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
Egy másik érdemi verseny nélküli terület az agrárium.
There is a second sphere where there is no real competition, and that is the agriculture sector.
Valahol ott, ahol a három árnyékolt terület fedte egymást, harminc év óta először felszíni nukleáris robbanás következett be.
Somewhere within the three overlapping shaded spheres, the first aboveground nuclear device in thirty years had detonated.
A puszta terület messze elhúzódott végig a horizonton.
The barren waste stretched to the distant horizon.
Ez egy olyan tőzeges terület déli csücske, amely Angliától egészen Skócia magasságáig húzódik.
It is the southern end of an area of peatland that stretches straight up from England into Scotland.
Mindezek közepette egy dolog biztos: egyikünk sem engedheti meg, hogy egy majdnem törvényen kívüli terület helyezkedjen el Afrika szarvától Afganisztánig.
Amidst all this, one thing is clear: none of us can afford a zone of near-lawlessness stretching from the Horn of Africa to Afghanistan.
A hóborította földparcellák gyakran olyan aprók, hogy a terület meghatározása sokszor lehetetlen a műhold felvételek segítségével.
For example, in my country, Finland, snow-covered parcels of land are often so small that determining surface areas from satellite images is not always successful.
Lehetséges, hogy új terület felfedezésére indultak, amikor a robbanás történt?
Is it possible they were simply exploring new territory when it happened?
E terület egy része átnyúlik a szomszédos Szlovákiába.
A part of this site is located within the territory of neighbouring Slovakia.
Eléggé mindennaposnak tűnt, de mégis csak ellenséges terület volt.
It seemed ordinary enough, but it was enemy territory.
Ezzel a két társammal közösen miénk a terület.
I own the tract with two other men.
A nyolcadik telek a Maplewood 4. számú körzetéhez csatolt terület tizenegyedik háztömbjében.
It's Lot 8 of Block 11 of Caraday's Addition to the Maplewood Tract Number 4.

Esimerkkejä "terület"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianVan azonban néhány olyan terület, amely véleményem szerint tisztázásra szorulna.
There are, however, a few areas where I would seek a little bit of clarification.
HungarianA harmadik prioritási terület az energia és az éghajlatváltozás elleni küzdelem.
The third operational priority is energy and the fight against climate change.
HungarianHárom problémás terület van: az első a tudományos életben jelentkező egyenlőtlenség.
There are three problem areas: firstly, the disproportion in the academic world.
HungarianE két beruházási terület nélkülözhetetlen az Európai Unió gyors növekedéséhez.
These two areas of investment are the key to the rapid growth of the European Union.
HungarianAz egyik terület, ahol a nők alulreprezentáltsága óriási, az a tudományos kutatás.
One of the fields in which women are hugely underrepresented is scientific research.
HungarianDG: Mint már említettem, ez a terület az emberek számára rendkívül mérgező.
DG: I already said that this site, from a human perspective, is toxic as hell.
HungarianEnnek az európai szolgáltatásnak a létrehozásával minden terület fejlődik majd.
All these areas will be improved by the creation of this European service.
HungarianA terület hátsó részét övező drótkerítés nem jelentett akadályt a drótvágónak.
The chain-link fence at the rear of the premises proved no match for the bolt cutters.
HungarianEz a két tevékenységi terület szorosan összefügg egymással, és kiegészíti egymást.
These two areas of activity are interconnected and complement each other.
HungarianVan azonban három terület, ahol még jelentős erőfeszítéseket kell tenni.
However, there are three areas where significant work still remains to be done.
HungarianKét különösen fontos terület a Külügyi Szolgálat és a strukturális alapok.
Two areas which are particularly important are external action and structural funds.
HungarianA fiatalok kérdése igen összetett és számos politikai terület bevonását igényli.
The question of young people is complex and requires the involvement of many policy areas.
HungarianA narancssárga terület jelzi a keleti parti hosszúszárnyúak átlagos dalait.
And this orange line here marks the typical songs of east coast humpbacks.
HungarianKét terület ad okot aggodalomra ebben a hadműveletben felelte Szun kapitány.
I see two areas of concern for this operation, sir, Captain Sun replied.
HungarianAz első a közlekedés színvonalára vonatkozik, ami egy nagyon fontos terület.
The first is the standard of transport, which is a very important matter.
HungarianCsak egy vagy két olyan helyiség van, amely tiltott terület a maga számára.
There are one or two places that will be out-of-bounds to you; Toy will tell you where.
HungarianAz igazságügyi adminisztráció a másik olyan terület, mely fundamentális reformot igényel.
The administration of justice is another sector requiring fundamental reform.
HungarianA terület szó lekerült a térképről, a java felirat a piros pont fölé került.
The word Preserve disappeared from the map, and the word Jawa centered below the red dot.
HungarianEgy gyerekkori betegség következtében az agyában elhalt egy terület.
He had a lesion, a scar in the brain that was caused by some childhood disease.
HungarianSzámos olyan terület van, ahol erre vonatkozó bizonyítékok állnak rendelkezésre.
There are many areas where that can be shown to have been the case.