"tér" - Englanninkielinen käännös

HU

"tér" englanniksi

volume_up
tér {subst.}
EN
HU

tér {substantiivi}

volume_up
tér (myös: terület, terep, alap, ok)
Bármilyen tágas volt a belső tér, mégis bezárva érezte magát.
Despite the expansive grounds ahead of him, he felt a spasm of claustrophobia.
A virtuális tér szemcséi bonyolult kötésekkel egymáshoz kapcsolódtak, és talajt alkottak.
Motes connected to other motes in intricate cross-bonds and filmed the ground.
Nem látják, hogy van egy köztes út és egy cselekvési tér is.
They never see that there is a middle ground as well and an area where you can operate.
A kérdésed azt feltételezi, hogy én körülhatárolt tér-időben létezem, és egy másik tér-időbe akarok átjutni.
Your question presumes that I exist in one limited place-time and move to another place-time.
Egy padon ült a kis parkban, a Víztorony tér közelében.
He'd been sitting on a bench in the little park near the Water Tower Place.
Hosszúköpenyes java ugrott elő rejtekhelyéről a tér közepén heverő űrroncsból.
A long-robed Jawa leaped from a hiding place in the middle of some space wreckage crashed in the middle of the square.
A hiperbolikus tér felfedezésének betessékelését a matematikába a nem euklédeszi geometriának nevezzük.
The discovery of hyperbolic space ushered in the field of mathematics that is called non-Euclidean geometry.
Apám és Miguel rendezte el a pozíciókat, ami nem volt könnyű feladat, mert a pályának használható tér meglehetősen kicsi volt és aránytalan.
My father and Miguel established the ground rules, which were quite creative for such a misshapen field.
Sajnálatos módon azonban, az áttörésnek az a nem várt hatása következett be, hogy nemigen tudták irányítani a mágneses tér fluxusát.
Unfortunately, the breakthrough that made the lasing cavity larger had also had an unexpected effect on their ability to control magnetic-field flux.
tér (myös: szoba, hely, férőhely, terem)
"Három hálószoba plusz vendégszoba vagy négy hálószoba, tágas belső tér...
''Three bedrooms plus den or fourth bedroom, spacious living room...
Nyilvánvalóan bőséggel van még tér a díjak csökkentésére.
There is clearly still plenty of room for fee reductions.
Véleményem szerint a rugalmasság, az egyedi igényekhez igazított megoldások számára nem maradt elegendő tér.
I feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
Tág tér nyílik a takarékosságra az energiaköltségeket illetően.
There is huge scope for savings on energy costs.
Természetesen kompromisszummal van dolgunk, és mindig van tér arra, hogy kicsit többet akarjunk ilyen esetekben.
What we have, of course, is a compromise, and there is always scope to want a little bit more in such cases.
A jogsértési eljárást a Szerződés 226. és 228. cikke írja le, ezért nem sok tér van a kreativitásra.
The infringement procedure is described by Articles 226 and 228 of the Treaty, and therefore there is not much scope for creativity.
tér (myös: köz, terület, űr, térköz)
A. lényege a tér - a tér, a mozgás és a szabadság.
A. is space--space and mobility and freedom.
A tér kitágult, s kimondhatatlanul végtelenül megnövekedett.
Space swelled, and was amplified to an extent of unutterable infinity.
Harmadszor: az idő és a tér érzékelése rendkívül erősen megváltozott.
The sense of space, and in the end the sense of time, were both powerfully affected.
A tér üres volt; a kövek ugyanúgy csillogtak, mint korábban.
The square was empty; the stone flags glimmered white as before.
Valami furcsa módon a Dzerzsinszkij tér 2. szám alatti KGB-étteremre emlékeztette.
This was oddly like the KGB cafeteria at Number 2 Dzerzhinsky Square.
Elindulsz a tér egyik oldalán, és egyszerre a másik téren találod magad.
You start down one side of a square, and then it suddenly becomes a Place or Gardens.
A katonák láncot alkottak az egész tér széltében.
They were in a single rank, which stretched the width of the plaza.
Az utasításokat követve a rendőr kiszállt, nyújtózott egyet, aztán elballagott, mindenki láthatta, hogy az éjszakai műszakból tér haza.
On instructions, the policeman climbed out, stretched, and walked away down the road, for all the world like a man coming home after working the night shift.

Esimerkkejä "tér"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA többi vérivó ugyanúgy nyugovóra tér most ebben az idegen sötétségben, mint mi.
Other blood drinkers go to their rest in this strange darkness just as we do.
HungarianA hidegnek citromíze volt, és a légüres tér karomként szántott végig a bőrén.
The cold was the taste of lemons and the vacuum was a rake of talons on his skin.
HungarianAmi azt illeti, többé-kevésbé már el is döntötte, hogy nem tér vissza Angliába.
In fact, he had more or less made up his mind that he wasn't going back to England.
HungarianA századost is a Trantor-kór gyötörte: szinte porrá zúzta a nyílt tér látványa.
The captain suffered from a common Trantorian malady: squashed perspectives.
HungarianAz lesz az mondta halkan a lovag, és fejével a tér túlsó vége felé intett.
'it's right over there,' he said quietly, nodding his head towards the far side.
HungarianAzt a lehetőséget, hogy Bingley nem tér vissza, Elizabeth eleve elutasította.
The idea of his returning no more Elizabeth treated with the utmost contempt.
HungarianA barátommal elvisszük az egyik vendégszobába, és vigyázunk rá, amíg magához nem tér.
My friend and I will take him into some side chamber and let him get his breath.'
HungarianCandy megpróbált Frank fejével gondolkodni, elképzelni, miért tér vissza állandóan.
Candy tried to put himself in Frank's mind, to imagine Frank kept returning.
HungarianSzeretnék rámutatni az egyik ilyen tér fontosságára: ez a gazdasági kapcsolatok tere.
I wish to highlight the importance of one of these spaces: economic relations.
HungarianUlshun Pral azt mondja, megígérték, hogy vigyáznak rám, míg a nő vissza nem tér.
Ulshun Pral says they promised her to take care of me until she returns.
HungarianAz orosz ismét elrejtőőzik, míg az ügyeletes tiszt vissza nem tér a posztjára.
The Russian would hide again until the duty officer returned to his post.
HungarianReméljük és bizakodunk, Verheugen úr, hogy nem üres kézzel tér vissza a Parlamentbe.
We hope and trust, Mr Verheugen, that you will not return to Parliament empty handed.
HungarianLátta ugyanis, hogy a Ford hogyan tér le egy földútra, aztán eltűnik a fák között.
He could see the Ford turn off the road onto a dirt track that disappeared in the trees.
HungarianS ha tudják is, addig nem tesznek egy lépést sem, míg gazdájuk haza nem tér.
And even if they did, they wouldnt make a move until their master returns.
HungarianEgy csodálatos reggel, egy ló az ember két lába között és hatalmas tér körbe.
A pretty morning, a horse 'tween your legs, and lots of country to cover.
HungarianTér vissza a kevesebb zsírtartalmúakhoz, és pár hét múlva csinálunk egy újabb vértesztet.
MORGAN: How much influence on government legislators does the food industry have?
HungarianEbből a szemszögből nézve a jelentés éppen a legfontosabb kérdésre nem tér ki.
In this respect, the most decisive aspect is not covered by this report.
Hungarian- De ha Bingley nem tér vissza a télen, sohasem lesz szükség erre a döntésre.
But if he returns no more this winter, my choice will never be required.
HungarianErről még lesz egy-két szava Dannyvel, amint magához tér a rémületéből.
He would talk to Danny about that just as soon as the boy was over his fright.
HungarianMiután elvégezte feladatát elmegy, és nem tér vissza arra a környékre.
Having accomplished it, he leaves, and is not seen in that neighbourhood again.