"kialakul" - Englanninkielinen käännös

HU

"kialakul" englanniksi

HU kialakul
volume_up
{verbi}

Esimerkkejä "kialakul"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianMegszokta, hogy nem vagyok otthon, és néhány napon belül kialakul valami rutin.
She's used to having me away, and we'll get a routine figured out in a day or so.
HungarianÉs láthatják ezeket a hálózatokat, ahogy a kozmosz struktúrahálója kialakul.
And you start seeing these networks, this cosmic web of structure forming.
HungarianDe ha az ember olyan sokáig rendőr, mint én, akkor kialakul az ilyesmihez a szimata.
But when you've been a policeman as long as I have, you develop a nose for these things.
HungarianA spórák kicsíráznak, és kialakul a micélium, és lemegy a föld alá.
And the spores are germinating, and the mycelium forms and goes underground.
HungarianBeszélgetés közben az emberben mindig kialakul valamilyen benyomás a másikról magyarázta Poirot.
Hercule Poirot said, One has, in talking to people, a certain impression.
HungarianHa egyszer megállapodtunk, amennyiben sikerül, a többi majd kialakul.
Once we agree, if we agree, the rest will fall in place.
HungarianNincsenek öltözködési előírások, de maga előtt is kialakul majd a kép.
There's no dress code, but you'll get the picture.
HungarianA többi pedig majd magától kialakul valahogy.
The rest would have to take care of itself.
HungarianAzt egyelőre még nem tudta, hogy kiket kellene megnyerni a CIA-nak a jelenleg futtatott ügynökök mellé, de majd az is kialakul.
She wondered whom she might recruit to work for CIA, in addition to running the established agents-in-place.
HungarianHa ezekre a kérdésekre válasz születik, lehet, hogy a szeparatizmus kísértete köddé válik, és kialakul a megfelelő megoldás.
If these questions are answered, then the ghost of separatism might disappear and the right solution might be found.
HungarianEz a legjobb szociálpolitika, amelyet megvalósíthatunk, mert a munkával rendelkező emberekben az önbecsülés is kialakul.
This is the very best social policy that we can put in place, because people who are employed will also develop self-esteem.
HungarianLétre kívánja hozni azt a keretet, amelyben a piaci szereplők megegyezésével kialakul a legjobb új on-line engedélyezési modell.
It aims to create a framework in which the best new online licensing model will emerge by agreement between the market players.
HungarianHa végül kialakul a nehéz egyensúly, az Európai Unió hirtelen beviharzik egy ötlettel, amiről mi azt gondoljuk, hogy a legjobb.
When finally a difficult balance is struck, the European Union suddenly comes storming in with an idea that we happen to think is the best.
HungarianMindig emlékeznünk kell arra, hogy ez egyedülálló és megismételhetetlen szakasza a fejlődésnek, amely során kialakul az egyén személyisége.
We must always remember that this is a unique and unrepeatable period of development, which forms the personality of the individual.
HungarianEnnélfogva, Orbán úr, remélem, hogy az önben rejlő megfelelő európaiság határozottan fejlődni fog, és hogy pozitív magyarság is kialakul önben.
Therefore, Mr Orbán, I hope that the good European-ness in you continues to develop positively and that there will also be positive Hungarian-ness in you.
HungarianKialakul bennük az azonosságtudat és hangsúlyoznunk kell közös kulturális örökségünk fontosságát, amelynek gazdagsága valójában sokszínűségében rejlik.
They will have a sense of identity, and we have to stress the importance of our common cultural heritage whose richness does indeed lie in its diversity.
HungarianGurgeh azt gyanította, hogy ez csak csel volt, és nagyon óvatosan játszott eleinte, várta, hogy tömegesen nekitámadnak, vagy kialakul valamiféle egyedi felállás.
Gurgeh suspected this was a ruse, and played very cautiously at first, waiting for either the mass attack or some cunning individual set-piece.
HungarianA médián keresztül kibontakozó demokratikus párbeszéddel kialakul a kommunikáció új eszköze: a blogbejegyzés, ami személyes jelleget kölcsönöz az eszmecseréknek.
As democratic dialogue through the media opens up, a new means of communication is being developed: the blog, which individualises the exchange of views.
HungarianE körül a négy gyerek körül kialakul egy másik, 16 gyerekből álló csoport akik szintén ötletelnek, általában rosszul mialatt a számítógépen zajló eseményeket figyelik.
Around these four are usually a group of about 16 children, who are also advising, usually wrongly, about everything that's going on on the computer.
HungarianEzért remélem, hogy a koncepció még a következő csúcs előtt kialakul, és a vonatkozó döntések - ideértve a Bizottságon belül hozandó döntéseket is - kedvezőek lesznek.
I hope therefore that before the next Council a vision will be set out and that the decisions taken on it, including those in the Commission, will be positive.