"következik" - Englanninkielinen käännös

HU

"következik" englanniksi

HU következik
volume_up
{verbi}

következik (myös: származik, megérkezik, történik, jön)
Az új ipari forradalom az olaj árának emelkedésével következik be.
The new industrial revolution will come when the price of oil rises.
És most következik történetem legmeglepőbb fordulata, fiam.
'And now I come to the most surprising part of my story, my dear son.
A reflektorok jele bizony neki szólt, és azt is tudta már, mi következik ezután.
The headlights blinked at him, and he knew what would come next.
következik (myös: követ, folytat, űz, adódik vmiből)
De mindebből nem következik, hogy általános támadást terveztek volna CNT ellen.
But it does not follow that they were planning a general attack on the C.N.T.
Ebből az elvből tetemes számú törvény következik.
And from this principle, a considerable number of rules follow.
Most egy kisfilm következik, amit a tanulók készítettek.
So what will follow is a student-made film about just that.
következik (myös: származik, történik)
Tettlegesség következik: a fiút egy asztalnak lökik.
A scuffle ensues, as always; the boy is swiped away to crash against a table.
következik (myös: halad, történik, folytat, folytatódik)
Ahogy a másik oldalán lemegyünk, egyenes szakasz következik.
Go down the other side of the hill and there's a straight stretch.
After which they go on to a more advanced lesson.
Ha kiértünk ebből a völgyből, egy sík szakasz következik a hegy tetején.
'After we go up out of this valley, we'll come to a flat place in the mountains.'
következik (myös: származik, ered)
Ez az állítás Európa és az Egyesült Államok történelméből következik.
This consideration is a result of the histories of both Europe and the United States.
Ez a kötelesség egyértelműen következik az Emberi Jogok Európai Egyezményéből.
This is a positive obligation resulting from the European Convention on Human Rights.
És vajon nem lehetséges-e, hogy mostani helyzete is abból következik, ami a napfogyatkozás alatt történt?
And was her current situation a result of what had happened during the eclipse?
következik (myös: követ, boldogul, sikerül, sikert ér el)
Merő véletlenség lehet, hogy Andover után Bexhill következik.
Bexhill succeeding to Andovermay be a mere coincidence.
A trojka összefüggésében azt javasolnám önnek, adja át az alázatnak ezt az érzetét a francia elnöknek, aki ön után következik majd.
Within the context of the Troika, I suggest you pass on this sense of humility to the French President, who will succeed you.

Esimerkkejä "következik"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianS ha egész Athalantar elbukik, akkor hosszú évek mágikus zsarnoksága következik.
And if all Athalantar fell, there would be years upon years of sorcerous tyranny.
HungarianEbből logikusan következik, hogy a térségben növekedni fog a környezetszennyezés.
The logical consequence of this is that pollution will increase in the region.
HungarianMég rongyaiban is méltóságteljesnek tűnt, és kíváncsian várta, mi következik.
Calm yourself, said Avicus softly, so that your words truly speak for your heart.
HungarianJasmine közelebb húzódott hozzám, mintha védelmezni akarna attól, ami következik.
Jasmine moved closer to me as though to protect me from whatever was coming.
Hungarian- Hogy káosz következik a halál után, olyan álom, amelyből nem lehet felébredni.
That it's chaos after you die, that it's a dream from which you can't wake.
HungarianMost következik a jelentés legellentmondásosabb része - a szétválasztás kérdése.
Now to the most controversial part of the report - the issue of unbundling.
HungarianAz esküdtszék összeállításának újabb, kissé hosszadalmas szakasza következik.
We enter into a phase of jury selection that will be somewhat time-consuming.
HungarianDanny maga mondta nekem, hogy Tony gyakran mutat neki olyasmit, ami nem következik be.
And Danny himself told me that Tony often showed him things that never occurred.
HungarianEbből következik, hogy nem támogatjuk a közös állásfoglalást, és be fogunk nyújtani...
It follows that we shall not support the joint resolution and we shall table ...
HungarianAz Újratöltés közben esemény közvetlenül az űrlap újratöltése után következik be.
The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded.
HungarianValamiféle sóhajtás hallatszott a mólón, mintha mindenki előre tudná, mi következik.
There was a kind of sigh on the platform as if everyone knew what was coming.
HungarianA dolog természetéből következik azonban, hogy kénytelen rávilágítani magára.
But in the very nature of thingshe cannot help throwing light upon himself .
HungarianKilencven percnyi ivászat és jópofáskodás következik majd a tényleges vacsora előtt.
There would be ninety minutes of drinking and socializing before the actual dinner.
HungarianEz a kötelesség egyértelműen következik az Emberi Jogok Európai Egyezményéből.
This is a positive obligation resulting from the European Convention on Human Rights.
HungarianApró változások követik egymást, amig egyszercsak egy gyökeres változás következik.
The incremental advances have added up to something which is not incremental anymore.
HungarianA Rekordművelet előtti esemény az aktuális rekord megváltozása előtt következik be.
The Before record action event occurs before the current record is changed.
HungarianAztán a Töviskupa, majd bátyám végtisztessége, végül a végakarat kihirdetése következik.
And then the Thorn Cup, and my brother's last rite, followed by the Willreading.
Hungarian- Ha valakinek sejtelme lehetett arról, mi következik, Todd lett volna az.
If anyone was in a position to see it coming, it was the person who died with her.
HungarianEbből az következik, hogy talán a mi mai meggyőződéseink közül is hibás némelyik.
Likewise, some of our present-day convictions may yet prove to be wrong.
HungarianEbből következik, hogy ez az egyik legfontosabb szabad kereskedelmi megállapodás.
Therefore, this is also one of the most important free trade agreements.