HU

hatáskör {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Ez a javaslatom, mivel a bővítési hatáskör nem európai hatáskör.
That is my proposal, because the competence for accession does not lie with Europe.
A bővítési hatáskör a tagállamok és a tagállamok népeinek hatásköre.
Competence for accession lies with the States and with the peoples of those States.
Az Euro-föderalisták azt mondják, hogy a vízum-megállapodások aláírása európai hatáskör.
The Eurofederalists say that signing visa agreements is a European competence.
hatáskör (myös: környék, kiterjedés)
A menekültügy és a bevándorlás terén egyre több hatáskör kerül át az Európai Unióhoz, és ezek a kérdések egyre inkább kikerülnek a polgárok demokratikus ellenőrzési köre alól.
More and more asylum and immigration powers are being siphoned away to the European Union, and these issues are increasingly being excluded from the ambit of citizens' democratic control.
A cseh elnökség tudatában van annak, hogy az egészségügyi ellátó rendszerek megszervezése teljes mértékben tagállami hatáskör.
The Czech Presidency is aware that the organisation of health systems falls fully within the competency of Member States.
hatáskör (myös: cölöp, határ, karó, kerítés)
hatáskör (myös: terület, térség, sor, választék)
hatáskör (myös: terület, határ, hordtávolság, kör)
Fontos ez a nagy hatáskör, mivel minden lobogó szerinti állam az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján felelős a lobogóját felhúzó hajóért.
This wide scope is essential, as all flag states under the United Nations Convention on the Law of the Sea are responsible for the vessels flying their flags.
hatáskör (myös: kötél, kötőfék, pányva, póráz)
2. Oikeustiede
A Cseh Köztársaság döntése arról, hogy aláírja ezt a megállapodást, a közösségi hatáskör megsértését jelenti.
The decision by the Czech Republic to sign such an agreement is an infringement of Community jurisdiction.

Esimerkkejä "hatáskör"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Hungarian. - (SV) "Az oktatás és képzés tartalma és megszervezése nemzeti hatáskör.”
'The content and organisation of education and training are national competences.'
HungarianKövetkezésképpen nincs semmilyen jogi probléma a hatáskör-átruházás elvét illetően.
Therefore, there is no legal problem as regards the principle of conferral.
HungarianFontos ugyanakkor elmagyarázni, hogy a monetáris unió közösségi hatáskör.
However, it is important to explain that the monetary union is a community power.
HungarianValahányszor más emberekkel kell szembehelyezkedni, a hatáskör létezik.
Whenever other people are being opposed, the authority is in place.
HungarianA családjog szigorúan és kizárólag tagállami hatáskör, és ennek így is kell maradnia.
Family law is strictly and exclusively the responsibility of the Member States, and it must remain so.
HungarianTárgy: A tagállami és az uniós hatáskör összeütközéséről az IMF-megállapodás(ok) kapcsán
Subject: Conflict of responsibilities of Member States and the EU in connection with IMF agreement(s)
HungarianA hadseregnek továbbra is tagállami hatáskör alá kell tartoznia, nem pedig az EU és a Bizottság hatáskörébe.
Military competences should remain with the Member States and not with the EU and the Commission.
HungarianMáris elég sok olyan hatáskör van, ami nemzeti szinten jobban szabályozható lenne, mint az Unió szintjén.
There are enough powers already that could be better regulated at a national level than at EU level.
HungarianVilágosan kiderül Barroso úr leveléből, Reding asszony nyilatkozatából, hogy ez nemzeti hatáskör.
It is clear from the letter of Mr Barroso and the statement of Mrs Reding that this is within national sovereignty.
HungarianÉppen elég máris az olyan hatáskör, amelyet uniós szint helyett inkább nemzeti szinten kellene szabályozni.
There are enough powers already that would be better regulated at a national level instead of at EU level.
HungarianMindenki tudja, hogy megnövekedtek a hatásköreink, de a több hatáskör nem szükségszerűen igényel több kiadást.
We are all aware of increased competences, but more competences do not necessarily require more spending.
HungarianLehetővé tette még egy hatáskör Brüsszelre történő átruházását, anélkül hogy a britek körében népszavazást tartott volna.
He has allowed yet another transfer of power to Brussels without giving the British people a referendum.
HungarianNem elég a jó delegációs hatáskör és a jó információs előírások a fogadó ország felügyeletével kapcsolatos kérdések megoldására.
It is not enough to have good delegational powers, good information requirements and to solve home host issues.
HungarianÚgy hiszem, néhányan azt mondták, hogy konkrétan a tagállamokról az Európai Unióra történő hatáskör-átruházásról van szó.
And, particularly, I think that some have said that this is a transfer of powers from Member States to the European Union.
HungarianAz adózási hatáskör sértetlen marad.
HungarianEzért kéri a hatáskör kiterjesztését?
HungarianA Parlament mindig is támogatta a Bizottságot, és is mindig azt kérte, hogy a hatáskör e területen kerüljön európai szintre.
Parliament has always supported the Commission and has always called for the authority in this area to be moved to a European level.
HungarianA 3. és az 5. módosítás ellentétes a közösségi HÉA-rendszer általános működésében a tagállamok közötti hatáskör-megosztással.
Amendments 3 and 5 go against the division of competences between Member States in the overall functioning of the Community VAT system.
HungarianHa véletlenül fennállna a hatáskör vagy a források hiánya, a Szerződés reformja a tisztség megerősítésének egy elszalasztott lehetőségét jelentené.
If by chance there was a lack of powers or resources, the reform of the Treaty was surely a lost opportunity to strengthen this post.
HungarianA nagyobb hatáskör és függetlenség azonban nagyobb elszámoltathatósággal járna együtt, különösen a Parlament felé, de az érdekeltek felé is.
However, with that greater power and independence should come greater accountability to Parliament in particular, but to stakeholders as well.