HU eltűnik
volume_up
{verbi}

eltűnik
Ha eltűnnek, az egész afrikai ökoszisztéma eltűnik.
If they disappear, whole ecosystems in Africa disappear.
Elfordítasz egy kart, és eltűnik a homokban, a kinccsel együtt.
The whole place would disappear beneath the sand dunes, taking the treasure with it.
Ha az elkövetkező csatában meghal, akkor a család neve eltűnik a földről.
If he died in the coming battle, the family name would disappear from the earth.
eltűnik (myös: működik, halad, elmegy, illik vmihez)
Képes párából összetömörülni, aztán egy meleg széllökéssel eltűnik.
It can go from vapor to a solid being, and then in a gust of warm wind vanish.
Figyelte, amint szőrmekabátos, felső-középosztálybeli hátuk eltűnik az úton.
He watched their fur-coated upper-middle-class backs go down the street.
Thaergar nézte, amint eltűnik a szeme elől, majd felsóhajtott.
Thaergar watched her go, and then sighed.
eltűnik (myös: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
A vegyi anyag hatása kábé egy óra múlva eltűnik közölte vele Bill.
The effect of the chemical irritant will pass in about an hour, Bill told him.
Aztán egy lassúbb húzás a kvantum- fekete lyukkal, és a hajó egyszerűen eltűnik.
Then a slower pass with the quantum black hole, and the ship simply disappears.
Bízott benne, hogy depressziója megszűnik, de legalább enyhül, eltűnik, vagy átalakul valami rossz, de kibírható rosszkedvvé.
She waited to see if her depression would pass or thicken into the darker morass of discouragement.
eltűnik (myös: elenyészik)
- A varrás helye tíz nap alatt teljesen eltűnik - nyugtatta meg McGee.
The suture marks will fade away completely in ten days or so, McGee assured her.
De hogy egyszerűen csak eltűnik, vagy pedig kellő bűnbánattal bevallja a csalást, vagy egyáltalán mit szándékozik tenni, afelől még nem döntött.
But whether she would merely fade away, or confess her deception with suitable penitence, or indeed what she intended to do, had not yet presented itself as a problem to be solved.
eltűnik (myös: elhalványít)
Õ csak belecsöppent a lány életébe, és most, hogy hozott neki egy kis szert, eltűnik belőle, drogos álmaira bízva őt.
He'd run into her life and now, once he'd brought her dope, he could fade out of it again and leave her to her dreams.
eltűnik
to melt into thin air
eltűnik (myös: elmegy, elmenekül, kivon, elvonul)
eltűnik (myös: elenyészik, elveszik)
Soon she would vanish into the curtain of the mist.
Képes párából összetömörülni, aztán egy meleg széllökéssel eltűnik.
It can go from vapor to a solid being, and then in a gust of warm wind vanish.
Ha a megfelelő távolságban tartja a papírt, a másik pont egyszer csak eltűnik.
If you hold the paper just right, the other dot will suddenly vanish.

Esimerkkejä "eltűnik"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianTeljesen ősz kecskeszakálla vastag szálú, hosszú, a telefon majdnem eltűnik benne.
His goatee, completely gray, is thick and long and the phone is almost lost in it.
HungarianNézték, amint a kocsi lassan leereszkedik a keleti lejtőn, és eltűnik szem elől.
They watched until the car was out of sight, headed down the eastern slope.
HungarianAmikor azonban lejár e mandátumuk, ez az egyetértés gyakran lassanként eltűnik.
When they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
HungarianHa ez az újság leadja a Pelikán sztorit, amit nem én írtam, a lány eltűnik, világos?
If this paper runs a pelican story not written by me, the girl is gone, okay.
HungarianMár majdnem sötét van, és ő nagyon szeret a teraszon kávézgatni, miközben eltűnik a nap.
It's almost dark and she likes to sip coffee on the patio as the sun disappears.
HungarianKowalski megvárta, amíg a taxi visszafordul a belváros felé, és eltűnik az úton.
Kowalski watched the taxi turn back into town until it was out of sight.
HungarianShaeffer, mire gondol egy hivatásos pilóta, ha eltűnik a hipertéri motorja?
Shaeffer, what does a professional pilot think when his hyperdrive motor disappears?
HungarianLátta ugyanis, hogy a Ford hogyan tér le egy földútra, aztán eltűnik a fák között.
He could see the Ford turn off the road onto a dirt track that disappeared in the trees.
HungarianRáadásul, ha a szellemi tulajdon eltűnik, a szellemi alkotás is eltűnik.
And if intellectual property disappears, intellectual creation disappears as well.
HungarianPéldául Franciaországban a víz 30%-a az elosztóhálózatokon keresztül egyszerűen eltűnik.
For example, 30% of the water in France's distribution networks simply disappears.
HungarianAzt mondják, ha gyorsan hideg vízbe mártod, kijön, eltűnik, de ez nem igaz.
They say you can get it out if you rinse the spot fast in cold water, but it isn't so.
HungarianTanúskodni fog a tárgyalásokon, aztán majd eltűnik, és az FBI védelme alatt lesz.
He'll testify at the trials, then hit the road as a protected witness.
HungarianLegalább a köpenyét és a csizmáit felveszi és eltűnik innen, ahogy csak lehet, mielőtt...
Put on cloak and boots, at least, and then best be gone from here, before ...
HungarianLáttam, hogy a házvezetőnő arcáról eltűnik minden szín, és falfehér lesz.
I saw the colour drain from the housekeeper's face, leaving it dead white.
HungarianMiss Birdie feltesz néhány általános kérdést az ügyvédi vizsgáról, aztán eltűnik a házban.
She asks a few general questions about the bar exam, then disappears into the house.
HungarianHowie figyelte, ahogyan eltűnik a tömegben, majd visszafordult Jo-Beth-hez.
Howie watched him enveloped by the crowd, then looked back at Jo-Beth.
HungarianLáthatta az árnyékát, ahogy felugrik a lábától, eltűnik, hogy ismét felugorjon.
Sandy could see his shadow jumping out from his feet, disappearing, and then jumping out again.
HungarianHa rákattint ezen az eszköztáron a Fényerő gombra, akkor is eltűnik az eszköztár.
Clicking the Brightness button on this toolbar will also hide it.
HungarianElballagott az út kanyarulatáig, és arrafelé nézett, ahol az út eltűnik az erdőben.
He strolled down to the bend of the path and looked at it where it wound away into the trees.
HungarianCsöndben figyelték, ahogy a gép felszáll és eltűnik a felhők között.
They watched silently as it took off and finally disappeared in the clouds.