"bizonyos" - Englanninkielinen käännös

HU

"bizonyos" englanniksi

EN
HU

bizonyos {adjektiivi}

volume_up
bizonyos (myös: egyes)
Egy bizonyos időpontban, egy bizonyos helyen ott kell majd állnia.
At a certain time he'd be standing at a certain place.
Bizonyos volt abban, amit látott, feltétlenül bizonyos!
She was certain of what she'd seen, absolutely certain of it.
- Közelebbről megvizsgáltam bizonyos szerveket és néhány vegyelemzést is végeztem.
I made an examination of certain organs and made certain tests.
Világos követelések fogalmazódnak meg bizonyos projektekkel kapcsolatban.
Clear demands are being made in relation to certain projects.
Bizonyos országok, köztük Spanyolország, világos kötelezettségvállalást tettek ezen a téren.
Countries such as Spain have made a clear commitment in this regard.
A Bizottságon belül vannak bizonyos világos határok.
There are certain clear limits within the Commission.
Harmadszor pedig, van egy bizonyos ügy, amely egy bizonyos személlyel van összefüggésben.
And third, there is a particular matter connected with an individual.
Egy bizonyos gyűrűről, amely némi védelmet nyújt bizonyos fajta Erők ellen.
A particular ring that offers some slight protection against some forms of Power.
Miféle előnyt élvezhetett Nyugat-Eurázsiának az a bizonyos mediterrán övezete?
What advantage did that particular Mediterranean zone of western Eurasia enjoy?
Egy olyan lelki alkaté, amelyik bizonyos határozott irányban mozog és dolgozik.
A mind that moves and works in certain definite directions.
Annyi bizonyos, hogy erre a kérdésre most nem tudna pontos választ adni.
He was apparently incapable of a definite decision.
És annak alapján, amit tud rólunk, bizonyos konkrét vádakat emelt ellenünk.
And out of his knowledge concerning us, he has made certain definite accusations.
Ha bármikor gyermeket tudnál szülni a trónnak, abban bizonyos lehetsz, hogy sosem kérdeznék semmit.
If it should come about at any time that you give a child to the throne, be assured that I will never question.
Bizonyos vagyok benne, hogy ez a közeljövő felülvizsgálatainak része lesz.
I am sure that this will be part of reviews in the near future.
Mégis bizonyos vagyok benne, hogy Caroline Crale rendkívüli nő volt.
But all the same I'm sure that Caroline Crale was a very remarkable woman.
Bizonyos vagyok abban, hogy előzetes felvetéseik talaján közös nevezőt találhatunk.
I am sure that common ground can be found on the basis of your preliminary suggestions.

Esimerkkejä "bizonyos"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianBizonyos szempontból megkönnyebbültem; nehéz volt ezt elfogadni, mégis így volt.
In a way I was relieved, and that was difficult to accept, but it was the truth.
HungarianUgyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
However, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
HungarianA Fekete-tenger valóban bizonyos mértékben az Európai Unió belső tengerévé vált.
The Black Sea has indeed become a partially internal sea of the European Union.
HungarianIgen, az a bizonyos Geoffrey Chaucer, 1391-ben, 11 éves fiának, a kis Lewis-nak.
Yes, that Geoffrey Chaucer, in 1391, to his little Lewis, his 11-year-old son.
HungarianEz volt az a jelentés, amelyet Szolomin azon a bizonyos jaltai padon ülve átadott.
It was this report that Solomin brought on microfilm to the park bench at Yalta.
HungarianArra jutunk, hogy amit akarunk, az bizonyos dolgokhoz való hozzáférés lehetősége.
What we're finding is that what we want is access to the capacities of things.
HungarianVagyis amikor nekivágsz a küldetésnek, bizonyos értelemben nem leszel egyedül.
You will, in a sense, have another person aboard when you undertake your mission.
HungarianNem tudom, de annyi bizonyos, csupán száz kilométernyire lehet az afgán határtól.
I don't know, but it's only about a hundred kilometers from the Afghan border.
HungarianA csónak bizonyos fokig biztonságot nyújtott, és így nem szívesen hagyta el.
The boat offered a measure of security and she was reluctant to leave it behind.
Hungarian- Ez maradt egy bizonyos varázslat használata után, amire most meg foglak tanítani.
This is what is left behind by a casting of the spell I'm going to teach you now.
HungarianBizonyos, hogy képesek vagyunk megóvni a közös piacot a protekcionizmussal szemben.
We are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
HungarianNomuri egy bizonyos pont felé fordult, de a kérdéses területet félholt borították.
Nomuri turned to point, but the terrain feature in question was covered in clouds.
HungarianÉs ez elérhető úgy, hogy bizonyos speciális helyeken emeljük a zsúfoltságot.
And that can be done by raising the density in very specific spots a whole lot.
HungarianAz a bizonyos magánbörtön pedig közel lehet az egyik telefonfülke" állomáshoz.
And that private jail of hers must be very close to one of the phone booth termini.
HungarianAz itteni ügyvédem, a védelem tanult képviselője, egy bizonyos Mr. Alvin Dobrowitz.
My lawyer here, the learned counsel for the defense, is a Mr. Alvin Dobrowitz.
Hungarian- Tény az - mondta Lucy -, hogy bizonyos formában mindegyik kikezdett velem.
In fact, said Lucy, they've all made what you might call advances to me in a way.
HungarianBizonyos határokon belül a baj ellen nincs kifogásom mondta Spade, kissé öntelten.
I don't mind a reasonable amount of trouble, he said with not too much complacence.
HungarianEz két külön dolog, amit nem szabadna összemosnunk, de bizonyos fokig ezt tettük.
These are two things that cannot be equated, but to an extent we have been doing so.
HungarianLegalább 3,4 milliárd euróról van szó, de bizonyos, hogy ennél többe fog kerülni.
The talk is of at least EUR 3.4 billion, but it will certainly be even more.
HungarianNem, nem, ne mondjuk ezt, hogy tudott, de bizonyos, hogy hallott, látott valamit.
No, perhaps not put it as high as known, but she had seen something, heard something.