"ügy" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko úgy
HU

"ügy" englanniksi

volume_up
ügy {subst.}
HU

ügy {substantiivi}

volume_up
ügy (myös: dolog, eset, esemény)
Hölgyeim és uraim, az európai integráció elsődlegesen politikai ügy.
Ladies and gentlemen, European integration is an eminently political affair.
- Ez valóban szerencsétlen ügy, és valószínűleg még sok szóbeszédre ad alkalmat.
This is a most unfortunate affair, and will probably be much talked of.
Úgy tűnik, Martel ebben a konfliktusban egyszerre mindkét oldalon játszik.
It seems that Martel's been playing both sides in this affair.
Úgy akarok tárgyalni, mintha ez üzleti ügy lenne, és nem nemzetközi diplomáciai tevékenység.
Im going to talk business as if it were business, not international diplomacy.
Akkor láthatod, hogy még ő sem tekinti úgy, hogy az ügy rád tartozik.
Then you see that even he does not consider it any business of yours.''
- Együtt vacsorázunk, ahogy terveztük, vagy ez az ügy annak is betette a kaput?
Are we dining together tonight as planned - or will this business put paid to that?
ügy (myös: eset, táska, tartó, láda)
Az ügy nem sürgős és nem is a "jogállamiság elvének megsértése”.
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább rendőrségi ügy, nem pedig jogszabály módosítás kérdése.
I would have thought that this is more a police case than a change-in-legislation case.
Az ön Norrisa láthatóan úgy vélte, hogy amikor Geigert kiküszöbölték, az ügy lezárult.
Your man Norris seemed to think when Geiger was eliminated the case was over.
ügy (myös: ok, per)
Úgy gondoltuk, hogy a kormány utasítására cselekszünk; feltételezhetően igazságos ügyért.
We thought our missions were government-sanctioned, supposedly for a just cause.
Ez dicséretre méltó szándék, azonban nem ez a megfelelő fórum ezen ügy megvitatására.
This is a deserving cause, but this is not the right forum in which to discuss the matter.
. - Örömömre szolgál, hogy a Parlament elkötelezett az ügy iránt.
. - I welcome Parliament's commitment to this cause.
Úgy tűnik, hogy az állásfoglalásból kimaradt a magánszektor szerepének kérdése.
The one issue that seems to be missing here is the role of the private sector.
Úgy hiszem, az ilyen témáról senki sem a teljes igazságot mondja: nem is mondhatja.
I believe that on such an issue as this no one is or can be completely truthful.
Ha a többség ebből a szempontból szeretne foglalkozni a kérdéssel, úgy is jó.
If the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
ügy (myös: dolog, baj, tartalom, kérdés)
Egyesek úgy gondolják, hogy a gazdaságpolitika teljesen nemzeti ügy.
There are those who think that economic policy is a purely national matter.
Ez valószínűleg érthető, mert kétségtelenül ez egy nagyon bonyolult ügy.
That is probably understandable because this is undoubtedly a very complex matter.
A kasmíri térség adottságait tekintve az ügy egyáltalán nem jelentéktelen.
The matter is not insignificant given the nature of the Kashmir region.
Úgy látszott, hogy az autó még mindig a legnagyobb biztonsággal megy a semmibe.
The car still appeared to be proceeding to nowhere with the utmost confidence.
Úgy vélem, hogy ez lehet az előfeltétele a tárgyalások folytatásának.
I think this could be seen as a condition for proceeding with negotiations.
A fiú úgy meredt az eseményekre, mint aki nem ért az egészből semmit.
But then his son was staring at these proceedings as if he were utterly lost.
ügy (myös: dolog, eset, bár, kocsma)

Esimerkkejä "ügy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

HungarianA tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
With my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
HungarianSzemében erősödött a fájdalom; Marius úgy érzékelte, mint egy hangtalan rezgést.
The pain in her eyes had intensified; Marius felt it like a soundless vibration.
HungarianÁsz úgy állt a sötétségben néhány percig, mint a robotember, ha az elem gyöngül.
Ace stood in the darkness for a few minutes like a robot with a flat power-pack.
HungarianVégül már úgy érezte, kötelessége valakit megnevezni, és Líviától kért tanácsot.
Now he felt that it was his duty to name someone, and asked Livia to advise him.
HungarianCharles Dart a legjobb formájában is úgy beszélt, mintha sóder lenne a torkában.
At his best, Charles Dart sounded like a man speaking with gravel in his throat.
HungarianÚgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
I feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
HungarianMindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
Nevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Hungarian- S még hozzátette, mert úgy érezte ezzel tartozik: - Nem tudhatta, hogy fontos.
He added kindly, for he was a fair man: You couldn't know that it was important.
HungarianNem tudja, hogy merre volt, mikor, és úgy látszik, senki nincs, aki látta volna.
Doesn't know where he was or when and there's nobody who seems to have seen him.
HungarianÚgy vett körül mint a szél vagy a víz, holott egyikkel sem lehetett azonosítani.
It surrounded me as if it were air or breeze or water, but it was none of these.
HungarianMég a FIFA elnöke, Sepp Blatter is úgy gondolja, a szabályokon változtatni kell.
Even the president of FIFA, Sepp Blatter, believes the rules need to be changed.
HungarianKezdetben ez nagyon idegesítette, úgy tűnt, ebben a házban csak neki nincs neve.
At first it was irritating; everyone in the house had a name but him, it seemed.
Hungarian- Minthogy anyánk elhagyott minket, úgy illő, hogy mi, testvérek együtt legyünk.
And now that our mother has gone from us, we who are kinfolk should be together.
HungarianA legfontosabb, hogy túljussanak azon, amire Janas úgy gondolt, mint q övezetre.
The important thing was to get beyond what Janas had thought of as the 'q-zone'.
HungarianGyörgy úgy jött, hogy csak németül beszélt, Bernadotte csak franciául tudott.
George the First arrived speaking only German, and Bernadotte spoke only French.
HungarianMacAran úgy érezte, most nem tud megszólalni de aztán rájött, hogy nem is kell.
Rafe MacAran found himself unable to speak--and then realized he didn't have to.
HungarianMeggyorsította a lépteit, úgy ment az utolsó felé, melyen szintén fény sugárzott.
She quickened pace to reach the last where a second circle of gold showed light.
HungarianÚgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
I mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
HungarianMég van mit fejleszteni, de legalább úgy hangzik, mint én, és nem mint HAL 9000.
It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.
HungarianAz asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
She went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.