"zdůvodnit" - Englanninkielinen käännös

CS

"zdůvodnit" englanniksi

CS zdůvodnit
volume_up
{verbi}

Zrovna teď rozvíjím něco, čemu říkám syndrom sociální intenzity, kterým se snažím zdůvodnit, proč muži opravdu preferují mužská pouta, spíše než přátelství s děvčaty.
There's something I'm developing here called social intensity syndrome, which tries to account for why guys really prefer male bonding over female mating.
zdůvodnit
Komise pak musí během tří měsíců rozhodnout, zda považuje za vhodné k tomuto tématu přijmout legislativní návrh či nikoli, a musí toto své rozhodnutí zdůvodnit.
The Commission must then decide within three months whether or not it considers that a legislative proposal on the subject is appropriate and must give reasons for its decision.

Esimerkkejä "zdůvodnit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

CzechV tomto případě je tedy velice obtížné zdůvodnit právní předpis voličům.
In this case, therefore, this is very difficult to justify to the electorate.
CzechNicméně bude-li schválení zákroku zamítnuto, bude třeba toto rozhodnutí zdůvodnit.
However, any refusal to grant authorisation will have to be justified.
CzechA rozhodně bych nemohla zdůvodnit ani zvýšení rozpočtu na reprezentaci tohoto místa.
And I certainly could not justify increasing the entertainment budget of this place either.
CzechBudeme to muset daňovým poplatníkům a voličům ve svých zemích zdůvodnit.
We are going to have to justify this to the taxpayers and voters in our home countries.
Czech. - Cílem mého prohlášení je zdůvodnit, proč jsem se zdržel hlasování o usnesení o Turecku.
in writing. - My statement aims to justify my abstention on the resolution on Turkey.
CzechMůžeme tak výrazné prodloužení doby ochrany zdůvodnit?
Can we justify an extension that increases the term of protection so dramatically?
CzechTato opatření musí Rada veřejně zdůvodnit na evropské úrovni.
The Council must motivate its measures in public at European level.
CzechKolik tento Parlament stojí a je schopen své náklady zdůvodnit?
How much does this Parliament cost, and can it justify its cost?
CzechPane komisaři, řekl jste, že příští týden budete muset zdůvodnit SZP Výboru pro rozpočtovou kontrolu.
Commissioner, you said that next week, you have to justify the CAP to the Committee on Budgetary Control.
CzechToto zpoždění ovšem jako zvolení zástupci Evropské unie dnes nemáme jak veřejnosti zdůvodnit.
However, as the elected representatives of the European Union, we cannot today justify these delays to the public.
CzechRozhodne-li se, že tak neučiní, musí to zdůvodnit.
If it chooses not to do so, it must provide reasons for this.
CzechOdmítne-li Evropská komise příslušný návrh legislativního textu, není povinna své rozhodnutí zdůvodnit.
If the European Commission rejects a related draft legislative text, it is not obliged to justify its decision.
CzechTo se prostě nedá zdůvodnit daňovým poplatníkům celé Evropy a neposiluje to důvěryhodnost institucí EU.
That is simply unsellable to taxpayers around Europe and it does not enhance the credibility of the EU institutions.
CzechNavíc touto pravdou nelze přijatelně zdůvodnit další přítomnost okupačních sil, která pokřivuje celkový obraz.
Moreover, that truth cannot reasonably continue with the presence of the occupying forces, which is distorting everything.
CzechToto před svými voliči prostě nedokážu zdůvodnit.
CzechTo daňovým poplatníkům nedokážeme zdůvodnit.
CzechJak můžete tento rozdíl zdůvodnit?
CzechKdo chce zdůvodnit tuto žádost?
CzechAle znovu, tuto výjimku lze povolit pouze tehdy, dokáží-li ji členské státy a železniční společnosti zdůvodnit Evropské komisi.
But again, that exemption will only be allowed if Member States and railway companies can justify it to the European Commission.
CzechChceme-li zdůvodnit, proč je nutné užší spojení mezi ECB a ESRB, se můžeme podívat na to, co se děje v jiných zemích mimo eurozónu.
To justify why a closer link between the ECB and the ESRB is needed, we can see what is happening in other countries outside the eurozone.