"podřídit se" - Englanninkielinen käännös

CS

"podřídit se" englanniksi

volume_up
podřídit se {refleksiiviverbi}

CS podřídit se
volume_up
{refleksiiviverbi}

podřídit se (myös: odeslat, podat, podrobit se, podvolit se)
podřídit se (myös: podlehnout, podléhat, ustoupit, vzdát se)
podřídit se (myös: sloužit)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "podřídit se" englanniksi

podřídit verbi
se prepositio
English
se pronomini
sát verbi
English

Esimerkkejä "podřídit se"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

CzechKaždý, kdo se odmítne podřídit takovému systému, bude od počátku považován za podezřelého.
Anyone who refuses to fall in with the system would be under suspicion from the outset.
CzechPrůvodčí představoval úřad, zákazník se musel podřídit.
The conductor was an official, the customer was not - he was subservient.
CzechVšechny členské státy a celý zbrojní průmysl v EU se musí podřídit přísným kontrolám a ustanovením o transparentnosti.
All Member States and the entire weapons industry in the EU must observe strict controls and transparency provisions.
CzechInfrastruktura pro nákladní dopravu se musí podřídit evropské politice, neboť již nyní má výrazný mezinárodní rozměr.
The infrastructure for freight needs to be brought under European policy as it already has a significant international dimension.
CzechTaké se musíme podřídit naprosté disciplíně ve vztahu k vlivu na životní prostředí, hospodářskému vlivu a uskutečnitelnosti řešení.
We must also be ruled by absolute discipline in relation to environmental impact, economic impact and feasibility of the solutions.
CzechTo, oč dnes paní komisařku žádáme, je, aby nám poskytla odpověď na otázku, jestli má nebo nemá v úmyslu podřídit se tomu, co si přeje Rada.
What we are asking the Commissioner to do today is to give us an answer as to whether or not she is going to give in to what the Council wants.
CzechOdmítáte se podřídit novému právnímu předpisu a uvolňovat pro nás stejné dokumenty, které v souvislosti s těmito jednáními dostávají členské státy.
You refuse to follow the new law and disclose to us the same documents that the Member States receive in relation to these negotiations.
CzechSoukromí musí být zajištěno všude tam, kde je to možné, ale bezpečnost civilního obyvatelstva se musí podřídit předcházení a odhalování terorismu.
Privacy should be guaranteed wherever possible, but the security of civilians must be secondary to the prevention and detection of terrorism.
CzechNicméně i přes naše odmítnutí podřídit se této filozofii a naše pokusy zabránit tomu, aby se to dělo, nás realita nutí k použití síly i na mírových misích.
However, despite our refusal to bow to this philosophy and our attempts to prevent this happening, reality compels us to use force even on peace missions.
CzechPřistěhovalé obyvatelstvo se musí podřídit našemu právnímu řádu a tomu, že respektujeme jednotlivce, a nepřinášet s sebou tyto nepřijatelné barbarské praktiky.
Immigrant populations must comply with our legislation and our respect for the individual and not bring with them these unacceptable and barbaric practices.
CzechČtvrtým aspektem je to, že odmítáme považovat demografický pokles za něco, čemu se musíme podřídit, a to způsobem: "nevadí, vždyť přicházejí pracovníci z Afriky".
The fourth facet entails refusing to consider demographic decline as something to which we must surrender, saying 'never mind, workers are coming from Africa'.
CzechBa co hůř, chystá se pravděpodobně podřídit evropskou Smlouvu a její evropské cíle svým obavám, že prohraje v důležitých regionálních volbách v Severním Porýní-Vestfálsku.
What is worse, she is probably in a position to subordinate the European Treaty and its aims for Europe to her fear of losing an important regional election in North Rhine-Westphalia.