"odpovědný za" - Englanninkielinen käännös

CS

"odpovědný za" englanniksi

CS odpovědný za
volume_up
{adjektiivi}

odpovědný za
Pokud Evropský parlament nezačne mluvit hlasitěji, bude to on, kdo bude odpovědný za budoucí katastrofy.
If the European Parliament does not raise its voice, it in turn will be accountable for the disasters of the future.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "odpovědný za" englanniksi

odpovědný adjektiivi
za prepositio

Esimerkkejä "odpovědný za"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

CzechJednotlivé členské státy jsou samozřejmě odpovědny za stanovení kvót pro vstup.
Obviously the individual Member States are responsible for laying down entry quotas.
CzechVe zprávě paní Schaldemoseové jsem byl odpovědný za linii PPE a sdílím její pohled.
In the Schaldemose report I was responsible for the EPP line and I share her view.
CzechKaždý stát je odpovědný za vylepšování životních podmínek romského obyvatelstva.
Each state is responsible for improving the living conditions of the Roma population.
CzechDomnívám se rovněž, že důležitá je také otázka toho, kdo je za situaci odpovědný.
I am also of the view that the question as to who is responsible is an important one.
CzechEU je největším světovým dárcem rozvojové pomoci, celkově odpovědný za 60 %.
The EU is the world's largest donor of development aid, accounting for 60% in all.
CzechVedoucí odpovědný za tento postup předloží Parlamentu zprávu v průběhu léta.
The director in charge of this process will report to Parliament during the summer.
CzechRežim odpovědný za tyto události obchoduje s orgány svých vlastních občanů.
The regime responsible for those events trades with its own citizens' organs.
CzechOdvolací senát je odpovědný za rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutím CPVO.
A board of appeal is responsible for deciding on appeals against decisions of the CPVO.
CzechPřístavy nemusí být řízeny státem, ale veřejný sektor musí být zaodpovědný.
Ports do not have to be state-run, but the public sector must take responsibility for them.
CzechBude zapotřebí čas, abychom zjistili fakta a kdo je za co odpovědný.
It will take time to establish the facts and to know who is responsible for what.
CzechZveřejnit skutečnost, že evropská spolupráce selhala, a určit, kdo je za to odpovědný.
Make public the fact that European cooperation has failed and identify who is responsible.
CzechVy jste byl odpovědný za dohled nad tím, že Ústavní smlouva projde.
You have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through.
CzechBěhem té doby je prodejce odpovědný za jakoukoli závadu výrobku.
The commercial guarantee does not replace the two-year legal guarantee.
CzechÚčetní dvůr, jehož jste předsedou, je částečně odpovědný za zlepšování situace.
The Court of Auditors, of which you are the President, is partly responsible for things having improved.
CzechGenerální ředitel Komise odpovědný za tyto otázky bude příští týden v Ankaře jednant.
The Commission's Director-General responsible for these issues will be in Ankara next week for talks.
CzechKaždý, kdo doluje peníze a zlato, by také měl být v případech pochybností odpovědný za škody.
Anyone who digs for money or gold should also be responsible for the damage in cases of doubt.
CzechTento úřad bude odpovědný za poskytování specializované pomoci.
This office will be responsible for providing specialised assistance.
CzechPo celá desetiletí byl odpovědný za udržení míru a ukončení válek na našem kontinentu.
For decades, it has been responsible for peacekeeping and for bringing war on our continent to an end.
CzechPane předsedající, vždyť to je další dávka léku, který je především odpovědný za tuto chorobu.
Mr President, that is another dose of the medicine that caused the illness in the first place.
CzechKdo tedy bude odpovědný za financování občanských iniciativ?
Who, therefore, will be responsible for financing citizens' initiatives?