"odpovědný" - Englanninkielinen käännös

CS

"odpovědný" englanniksi

volume_up
odpovědný {adj. maskuliini}

CS odpovědný
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

1. yleinen

odpovědný (myös: zodpovědný)
Reforma se musí zaměřit na odpovědný, udržitelný a konkurenceschopný rybolov.
The reform must focus on responsible, sustainable and competitive fisheries.
Každý stát je odpovědný za vylepšování životních podmínek romského obyvatelstva.
Each state is responsible for improving the living conditions of the Roma population.
Musíme přijmout odpovědný postoj k bezpečnosti našich spoluobčanů.
We must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
odpovědný (myös: vysvětlitelný, zodpovědný)
Někdo je odpovědný a musí mu být odpovědnost svěřena.
Someone is accountable and must be made accountable.
Komise chtěla ukončit tento zmatek tím, že zřídí jasně definovaný a odpovědný úřad.
The Commission wanted to end this confusion by establishing a clearly defined and accountable authority.
To whom would this person be accountable?
odpovědný (myös: povinný, zodpovědný)
volume_up
liable {adj.}
Mělo by být jasné, kdo je v případě takovýchto nehod odpovědný.
It has to be crystal-clear who is liable in the event of accidents like this.
Pokud tomu tak není, pak je dotyčný odpovědný.
If this is not the case, then he is liable.
Příliš často je obtížné rozhodnout, kdo je odpovědný v případě menších i závažných námořních nehod.
All too often, it is difficult to decide who is liable in the event of minor or serious accidents at sea.
odpovědný
Někdo je odpovědný a musí mu být odpovědnost svěřena.
Someone is accountable and must be made accountable.
Naneštěstí, tento plán zamítl plánovací úřad, který není odpovědný vládě.
Unfortunately, planning was refused by the planning board, who are not accountable to the Government.
Je zde rozsáhlá oblast, která nepodléhá kontrole a ve které není ve skutečnosti nikdo odpovědný.
There is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
odpovědný (myös: poddajný, přístupný)
odpovědný (myös: zodpovědný)

2. "komu za co"

odpovědný
volume_up
accountable {adj.} (to sb. for sth.)
Někdo je odpovědný a musí mu být odpovědnost svěřena.
Someone is accountable and must be made accountable.
Komise chtěla ukončit tento zmatek tím, že zřídí jasně definovaný a odpovědný úřad.
The Commission wanted to end this confusion by establishing a clearly defined and accountable authority.
To whom would this person be accountable?

Esimerkkejä "odpovědný"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

CzechEU je největším světovým dárcem rozvojové pomoci, celkově odpovědný za 60 %.
The EU is the world's largest donor of development aid, accounting for 60% in all.
CzechVedoucí odpovědný za tento postup předloží Parlamentu zprávu v průběhu léta.
The director in charge of this process will report to Parliament during the summer.
CzechPřístavy nemusí být řízeny státem, ale veřejný sektor musí být za ně odpovědný.
Ports do not have to be state-run, but the public sector must take responsibility for them.
CzechVy jste byl odpovědný za dohled nad tím, že Ústavní smlouva projde.
You have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through.
CzechBěhem té doby je prodejce odpovědný za jakoukoli závadu výrobku.
The commercial guarantee does not replace the two-year legal guarantee.
CzechPane předsedající, vždyť to je další dávka léku, který je především odpovědný za tuto chorobu.
Mr President, that is another dose of the medicine that caused the illness in the first place.
CzechExistují také značné nejasnosti ohledně toho, kdo je odpovědný a kdy je spotřebitel chráněn.
There is also considerable confusion as to who accepts liability and when a customer is covered.
CzechZa to jsou odpovědny členské státy a ani v této oblasti bychom nedbalost neměli připustit.
That is the responsibility of the Member States, and there again, negligence should not be tolerated.
CzechZa správu lesů jsou do velké míry odpovědny členské státy.
Forest management is largely the responsibility of the Member States.
Czech. - (RO) Za veřejná prohlášení poslanců EP jsou odpovědny především osoby, které je činí.
Responsibility for public statements made by MEPs lies, first and foremost, with the people who make them.
CzechPane komisaři, kdo bude v budoucnu odpovědný za sledování? ...
Commissioner, in future who will be the monitor? ...
CzechZa regulaci legálního přistěhovalectví jsou samozřejmě odpovědny členské státy, nikoliv Evropská unie.
Of course the regulation of legal immigration is the responsibility of Member States, not the European Union.
CzechValivý odpor pneumatik je v závislosti na způsobu jízdy a rychlosti odpovědný za 30 až 40 % spotřeby paliva.
Tyres' rolling resistance, depending on the driving conditions and speed, accounts for 20 to 30% of fuel consumption.
CzechJsem ráda, že pan komisař odpovědný za tyto otázky je zde dnes přítomen a odpoví nám na otázky týkající se této oblasti.
I am glad the competent Commissioner is here tonight and will be able to give us an answer on this matter.
CzechBulharsko projevilo při využívání finančních prostředků na vyřazení elektrárny z provozu do roku 2009 odpovědný přístup.
Bulgaria has shown a conscientious attitude in its use of the funds for decommissioning the plant by 2009.
CzechChtěl bych připomenout, že za kulturu a její financování na vnitrostátní úrovni jsou odpovědny členské státy.
I would like to point out that culture and its financing at national level are the responsibility of the Member States.
CzechOdpovědný výbor Parlamentu navrhl odklad udělení absolutoria Radě, ke kterému došlo později.
The competent committee of the Parliament recommended postponement of the discharge of the Council, and discharge was granted on a later date.
CzechKromě toho, abychom vyřešili své dlouhodobé problémy, musíme projevit odhodlání a odpovědný přístup.
Moreover, in order to solve our problems in the long term, we have to demonstrate both determination and an attitude of responsibility.
CzechJe odpovědný mezinárodnímu společenství a musí dodržovat tuto a všechny další rezoluce Organizace spojených národů.
It has a responsibility towards the international community, and has to comply with this and all other resolutions adopted by the United Nations.
CzechPane komisaři, jak říkáte, členské státy mají právo rozhodovat o své skladbě zdrojů energie, ale vy jste odpovědný za jadernou bezpečnost.
Commissioner, as you say, Member States have the right to decide their energy mix, but you have the responsibility for nuclear safety.