"o" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko ó, ó!
CS

"o" englanniksi

volume_up
o {prep.}
EN

"o'" tšekiksi

CS

CS o
volume_up
{prepositio}

o (myös: k, na, po dobu, pro)
volume_up
for {prep.}
Druhý byl o hlasování o návrzích usnesení o odškodňování cestujících.
The second was about voting on motions for resolutions on passenger compensation.
O respekt mezi partnery, o respekt k občanům a o respekt k evropským právním předpisům.
Respect among partners, respect for citizens and respect for European legislation.
Pro ostatní nejde o minulost, nejde o současnost, jde pouze o budoucnost.
For others it's not the past, it's not the present, it's only about the future.
o (myös: asi, kolem, kvůli, u)
volume_up
about {prep.}
Velmi moudře jste hovořil o Smlouvě, o rozšíření a o klimatu.
You spoke very wisely about the Treaty, about enlargement and about the climate.
Jde o obchod EU, o víza, o peníze - a jde o odvahu.
This is about EU trade, about visas, about money - and it is about courage.
Jedná se o dominový efekt a o nedostatečné omezování spekulací.
This is about a domino effect and about the lack of restrictions on speculation.
o (myös: kolem, kým, od, ode)
volume_up
by {prep.}
Chci se zdržet hlasování o zprávě pana Hegyiho o aktivním dialogu s občany o Evropě.
I wish to abstain on the report by Mr Hegyi on active dialogue with citizens on Europe.
Jedná se o její původní formu - o vládu lidu, a nikoliv o vládu jménem lidu.
It is the original form - government by the people and not government on behalf of the people.
Zpráva usiluje o snížení objemu částic o 66 % a emisí NOx o 80 %.
The report will see a reduction of the particle mass by 66% and NOx emissions by 80%.
Pokud jde o existující právní předpisy EU, velmi důležité je jejich provádění.
Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.
Podporuji návrh usnesení o zdravotních tvrzeních o potravinách pro děti.
I support the draft resolution regarding health claims on foods intended for children.
S diagnózou všichni souhlasí, ale o léčbě se dalekosáhle diskutuje.
Everyone agrees on the diagnosis, but there is vast debate regarding the cure.
o (myös: na, nad, po, při)
volume_up
upon {prep.}
Velmi vážně se zabýváme všemi informacemi o pozastavení schengenského prostoru.
We look very seriously upon all reports of the suspension of Schengen.
Jen tak může být rozhodnuto o budoucím statusu Náhorního Karabachu.
Only in this way can the future status of Nagorno-Karabakh be decided upon.
zatím euro nezavedou, budou povinny usilovat o to, aby po splnění
towards the eventual adoption of the euro upon fulfilment of the

Esimerkkejä "o"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

CzechV první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
First of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
CzechMěla Evropská unie v průběhu tohoto období o tolik větší dopad na jejich životy?
Did the European Union have a much greater impact on their lives in the interim?
CzechLiz hovořila o tom, jaké trauma prožívají lidé, kteří se injekční jehlou poraní.
Liz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Czech(RO) Akční plán o městské mobilitě je pro městská společenství v EU nezbytností.
(RO) The action plan on urban mobility is a must for the EU's urban communities.
CzechNamísto toho je zde směrnice, jež pokračuje tam, kde směrnice o návratu končila.
Instead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
CzechNyní musíme jít členským státům příkladem a snížit svou stopu o padesát procent.
We need to set an example to the Member States by reducing our footprint by 50%.
CzechDomnívám se, že se jedná o pozitivní krok, a proto jsem ho svým hlasem podpořil.
I think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.
CzechV konečném textu se mluví o "koalici mezinárodních sil v místě", v Afghánistánu.
The final text says 'coalition of international forces in place' in Afghanistan.
CzechMusíme také dbát o to, abychom v očích občanů neztratili veškerou důvěryhodnost.
We also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
CzechOsobně tyto testy vnímám jako doplněk balíčku o správě ekonomických záležitostí.
For my part, I see these tests as supplementing the economic governance package.
CzechSkláním se před znalostmi jiných lidí, pokud jde o formální stránku této dohody.
I bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement.
CzechRozhodnutím se navrhují poloviční opatření, která jsou sama o sobě nedostatečná.
The decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
CzechVe smlouvě o partnerství a spolupráci se mluví o stejných hodnotách pro všechny.
The Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
CzechSouth Stream by dost dobře mohl být nakonec o 4 miliardy USD dražší než Nabucco.
Indeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
CzechOsobně věřím, že bude užitečný, ale myslím, že o něm zde potřebujeme diskutovat.
I personally believe it will be useful, but I think we need to discuss it here.
CzechKdyž se sešel Evropský konvent, žádný článek o povinném mandátu OSN neexistoval.
There was no article on a compulsory UN mandate when the European Convention met.
CzechNeměli bychom automaticky předpokládat, že jde o projev zlé vůle členských států.
We should not assume from the outset that the Member States have a bad attitude.
CzechNebudeme o tom diskutovat, protože se domnívám, že se na tom všichni shodujeme.
We are not going to discuss this, as I think that we are all in agreement on it.
CzechJe třeba mít na paměti, že jde o jeden z nejlacinějších zdrojů tepelné energie.
It should be remembered that this is one of the cheapest sources of heat energy.
CzechNejde tu o přepsání minulosti, jak prohlásilo několik kritiků k této záležitosti.
This is not to rewrite the past, as several critics of this matter have claimed.