"ničit" - Englanninkielinen käännös

CS

"ničit" englanniksi

CS ničit
volume_up
[ničím] {verbi}

Myslím, že můžeme pohánět tento svět energií, která jej nebude současně ničit.
I think we can power this world with energy that doesn't also destroy it.
Nesmíme ničit to, čeho bylo dosaženo na základě konsenzu mezi odbory a managementem.
We must not destroy what has been achieved on the basis of a consensus between unions and management.
Finanční systém musí znovu sloužit reálnému hospodářství a musí ho přestat ničit.
The financial system must once again serve the real economy and not continue to destroy it.
ničit (myös: kazit)

Esimerkkejä "ničit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

CzechNemáme žádný důvod ničit země jen proto, že nemáme rádi diktátory.
We have no grounds for destroying countries just because we do not like dictators.
CzechNemůžeme si dovolit ničit nebo marnit životy mladých lidí, kteří jsou budoucností Evropy.
We cannot afford ruining or wasting the lives of the youngsters, who are the future of Europe.
CzechNemůžeme šetřit emisemi CO2 a zároveň ničit naše životní prostředí.
We must not save CO2 whilst at the same time ruining our environment.
CzechTo by zabránilo tvorbě změtí proteinů, které se zdají ničit velké části mozku.
That would keep it from forming the tangles that seem to kill large sections of the brain when they do.
CzechTa věc, ten stroj, vylezl z podzemí a začal všechno ničit.
This machine, it crawled out of the ground, started torching everything.
CzechMám pocit, že by technologie měla kouzla umožňovat, ne je ničit.
And it felt like technology should enable magic, not kill it.
CzechNemáš právo bezohledně ničit a odpovídat za smrt a likvidaci nevinných civilistů.
You do not have the right to practise wanton destruction and to be the delivery body of death and destruction on innocent civilians.
CzechČervi nemusí vždy ničit počítače, ale obvykle způsobí problémy s výkonem a stabilitou počítače a sítě.
Worms aren't always destructive to computers, but they usually cause computer and network performance and stability problems.
CzechZ druhé světové války jsme si odnesli ponaučení, že by naše národy měly spolupracovat a přestat se navzájem ničit.
The lesson we learnt from the Second World War was that our nations should work together and stop tearing each other apart.
CzechNenechte nás tedy ničit tuto zprávu.
CzechBylo to během tohoto období, kdy se začaly ničit stravovací návyky a spolu s nimi celá planeta, což si uvědomujeme až dnes.
It was during this period that the cycle of dietary and planetary destruction began, the thing we're only realizing just now.
CzechJakmile tam vstoupí, vstoupí do vnitřního trhu, bude ničit pracovní příležitosti a ohrožovat veřejnou bezpečnost a zdraví.
Once they have entered, they are in the internal market, and jobs are destroyed and public safety and public health are put at risk.
CzechByrokratická letargie a legislativní odklady nemohou a nesmí ničit sny a naděje dětí na opravdovou rodinu a šťastnou budoucnost.
Bureaucratic lethargy and legislative delays cannot and must not crush a child's dreams and hopes of having a family and a happy future.
CzechJe pravda, že Lisabonská smlouva nesplnila všechna naše přání, ale je lepší než ničit Evropu neustálým odmítáním integrace.
It is true that the Lisbon Treaty does not satisfy all our wishes, but it is better than destroying Europe by constantly opposing integration.
Czechpotenciál látky ničit ozón
CzechNení možné, aby tito pracovníci přijížděli do Evropy za prací za nerovných podmínek, protože takovým jednáním budeme ničit Evropu.
It cannot be that these workers arrive in Europe under unequal conditions with regard to working here, because we will be destroying Europe.
CzechPadělání může ničit pracovní místa, poškozovat zdraví a může být zdrojem financování pro mezinárodní zločinecké gangy a teroristy.
Counterfeiting can be the destroyer of jobs, the cause of ill-health and the source of funding to international criminal gangs and terrorists.
CzechDokud bude tato protilidová politika, podporovaná zvyšujícími se kapitálovými zisky, nadále pokračovat, žhářství bude i nadále ničit lesy a půdu.
As long as this anti-popular policy, fuelled by increased capital profits, is allowed to continue, arson will go on destroying forests and land.
CzechPrávní řád Společenství, již vytvořený smlouvami, které mají přednost před vnitrostátním právem, má nyní více utiskovat a ničit uvedené práva členských států.
The Community legal order, already set up with treaties that take precedence over national rights, now wants to be more and more oppressive and destructive of the said rights of the Member States.