"úzký" - Englanninkielinen käännös

CS

"úzký" englanniksi

volume_up
úzký {adj. maskuliini}

CS úzký
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

úzký (myös: omezený, těsný)
volume_up
narrow {adj.}
Ukazatel HDP není pro tuto konkrétní oblast příliš vhodný, neboť je příliš úzký.
The GDP yardstick does not work as well in this particular area because it is too narrow.
Naneštěstí, implicitně aplikujeme toto pravidlo pouze na velmi úzký kruh přátel a rodiny.
Unfortunately, by default we apply it only to a very narrow circle of friends and family.
EU si nemůže dovolit sledovat politické postoje, jejichž rozsah je úzký.
The EU cannot afford to follow policy lines that are narrow in scope.
úzký (myös: těsný)
volume_up
strait {adj.}
Užší hospodářské vazby mezi Čínou a Tchaj-wanem mohou napomoci pozitivnějšímu přístupu k širšímu spektru otázek ve vztazích mezi zeměmi na obou stranách průlivu.
Closer economic ties between China and Taiwan have the potential to facilitate a more positive approach to the wider issue of cross-Straits relations.
úzký

Esimerkkejä "úzký"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

CzechByli jsme si vědomi toho, jak je důležité mít úzký kontakt s Evropským parlamentem.
We knew of the importance of having a good link with the European Parliament.
CzechSamozřejmě v rámci tohoto procesu povedeme úzký dialog s Evropským parlamentem.
We will, of course, maintain a close dialogue with the European Parliament throughout this process.
CzechEvropský parlament udržuje úzký přímý politický dialog s Radou a Komisí.
The European Parliament maintains a close direct political dialogue with the Council and the Commission.
CzechJsem si jista, že úzký kontakt s Evropským parlamentem bude podporován také na úrovni jednotlivých úředníků.
I am sure that close contact with the European Parliament will also be fostered at the level of the officials.
CzechJe to neuvěřitelně úzký vztah.
It's an extraordinarily close correlation.
CzechEvropské agentuře se vytýká příliš úzký mandát, protože se omezuje na první ze tří pilířů Evropské unie.
The European Agency is criticised for having a limited sphere of competence, since it is limited to the first of the three pillars of the European Union.
CzechEvropský parlament a Komise budou moci rozvíjet úzký dialog o pracovním programu Komise a mezinárodních dohodách.
The European Parliament and the Commission will be able to develop a close dialogue on the Commission's Work Programme and international agreements.
CzechOd této chvíle povede EU a Tádžikistán úzký politický dialog, který otevře cestu k prohloubení vztahů ve více oblastech.
From now on, both the EU and Tajikistan will pursue a close political dialogue which will open the way for deeper relations in a great number of fields.
CzechVláda by měla být v sociální oblasti podporována, aby navázala velmi úzký kontakt s opozicí a také s celou občanskou společností.
On the social front, the government should be encouraged to enter into very close contact with the opposition and also with the whole civil society.
CzechJak vyvrátíte podezření, že to bylo způsobeno politickými ohledy, zejména je-li váš úzký vztah s kancléřkou Merkelovou všeobecně znám?
How can you refute the suspicion that this came down to political considerations, particularly given that your close relationship with Chancellor Merkel is well known?
CzechZásady, které jsou v tomto nařízení zakotveny, dnes zajišťují úzký vztah mezi experimentálními a ověřenými vědeckými údaji a mezi schválením používání určitých potravin.
The principles still stated in this regulation today ensure a close relationship between experimented and verified scientific data and the authorisation of the use of certain foods.
CzechAby Komise tohoto cíle dosáhla, připravila a schválila ve spolupráci s členskými státy výkladové pokyny a udržovala úzký kontakt s nimi i se všemi zainteresovanými stranami.
In order to reach this aim, the Commission has prepared and agreed informal interpretative guidelines with national authorities and has kept close contacts with them and all stakeholders.