"nogle" - Englanninkielinen käännös

DA

"nogle" englanniksi

EN

DA nogle
volume_up
{pronomini}

nogle
volume_up
some {pron.}
Jeg siger således ikke, om jeg værdsætter nogle ændringsforslag.
So I shall not comment on whether or not I like some of the amendments.
Den tager på ferie, den renser tankerne, den kommer tilbage, den har nogle idéer.
It goes into recess, it asks itself some serious questions, it returns and it formulates ideas.
Jeg må dog desværre sige, at jeg havde nogle betænkeligheder, da jeg læste den.
I am sorry to have to say that I had some reservations when I read it.

Esimerkkejä "nogle"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DanishMen i slutningen af processen vil volontørerne have gjort nogle gode erfaringer.
But at the end of the process the volunteers will have gained a rich experience.
DanishDen første del var Bowe-betænkningen om udsætningsdirektivet for nogle år siden.
The first part was Mr Bowe's report on the release directive several years ago.
DanishNogle få af disse TEN-projekter er blevet gennemført inden for en rimelig tid.
A few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
DanishNogle mener, at vi i for stor udstrækning har taget det indre marked for givet.
There is a sense in which we have taken the internal market too much for granted.
DanishErfaringen viser, at der er nogle vanskeligheder, som vi bør tage i betragtning.
Now, experience has shown us that there are certain problems to be considered.
DanishJeg synes ikke, at det er værd at spilde tid på at svare nogle kriminelle asener.
I do not believe that it is worth wasting much time replying to criminal asses.
DanishFor nogle uger siden deltog jeg i det tredje ASEM-udenrigsministermøde i Beijing.
A few weeks ago I attended the third ASEM foreign ministers meeting in Beijing.
DanishDer skal træffes foranstaltninger for at forhindre, at nogle lignende sker igen.
Measures must be put in place to prevent similar circumstances from arising again.
DanishDet er også værd at gentage nogle af de spørgsmål, som vi i EU lægger vægt på.
It is also worth reiterating a few matters of concern to us, the European Union.
DanishMen der var nogle Grækere af dem som plejede at gå op for at tilbede på Højtiden.
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
DanishJeg forholder mig dog mere tvivlende, hvad angår nogle af de andre projekter.
I am more doubtful, however, where a number of the other projects are concerned.
DanishEndelig, fru formand, tales der i nogle lande temmelig meget om en folkeafstemning.
Finally, the idea of a referendum is frequently being mooted in a few countries.
DanishVi har oprettet nogle budgetposter i tillægsbudgettet, som vi nu har godkendt.
We have now created lines in the Supplementary Budget that we have just passed.
DanishJeg accepterer også, at nogle nærer frygt for og kritiserer denne forfatning.
I also accept that people have fears and criticisms regarding this Constitution.
DanishDer er nogle gamle forpligtelser, som han har arvet fra den gamle Kommission.
There is a backlog of commitments that he has inherited from the old Commission.
DanishOfte er det kun nogle få udvalgte embedsmænd, der har ansvaret for disse reformer.
Often these reforms are the sole responsibility of a few select civil servants.
DanishMen det gør jeg alligevel, for nogle af Dem er gået for vidt i Deres udtalelser.
I shall reply, however, because the comments have occasionally been very excessive.
DanishVi må ophøre med at pålægge os selv nogle krav, som vores konkurrenter ikke har.
We must stop burdening ourselves with constraints that our competitors do not have.
DanishJeg synes, at der er nogle punkter, der er interessante, men som bekymrer mig.
There are certain points which I believe are interesting, but which concern me.
DanishVores gruppe reviderer nogle få ændringsforslag, som blev forkastet af udvalget.
Our group is reviewing a few amendments that were rejected by the committee.